PL EN


2016 | 284 | 200-213
Article title

Informacja kosztowa w strategicznym zarządzaniu rentownością przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Cost information in strategic profitability management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Maksymalizacja długookresowych wyników przedsiębiorstwa jest znacznie bardziej prawdopodobna, gdy menedżerowie otrzymają właściwe informacje niezbędne dla procesu podejmowania decyzji. Dostarczenie właściwej informacji wymaga zastosowania różnych koncepcji rachunku kosztów oraz zarządzania kosztami. Niestety w literaturze większość z tych koncepcji jest przedstawiana oddzielnie, wskazując na ich wycinkowe zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania tych koncepcji w kontekście strategicznego zarządzania kosztami. Artykuł wskazuje wspólne ścieżki zastosowania tych koncepcji, oddzielając jednocześnie koncepcje zarządzania od koncepcji rachunku kosztów.
EN
Maximizing long-term profitability of the company is much more likely when managers receive relevant information for decision-making. Providing the right information requires the use of different concepts of cost accounting and cost management. Unfortunately, in the literature, most of these concepts is presented separately to indicate their fragmentary application. This article attempts to systematize these concepts in the context of strategic cost management. Article points out common paths application of these concepts. The Article separates also the management concepts from the concept of cost accounting.
Year
Volume
284
Pages
200-213
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
References
 • Cokins G. (2001), Activity-Based Cost Management, An Executive Guide, John Wiley & Sons Inc.
 • Cokins G. (2004), Performance Management - Finding the Missing Pieces (to close the intelligence gap), John Wiley & Sons Inc.
 • Cygańska M., Dynowska J. (2011), Wykorzystanie systemów rachunku kosztów przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań ankietowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 1/2.
 • Drury C. (2009), Management and Cost Accounting, Cengage Learning.
 • Gierusz J., Januszewski A. (2004), Możliwości wdrożenia rachunku kosztów działań - wyniki badań empirycznych, "Rachunkowość", nr 7.
 • Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Horvath P. (2009), Controlling, Vahlen.
 • Horvath & Partners (2004), Beyond Budgeting umsetzen - Erfolgreich planen mit Advanced Budgeting, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (1998), Cost and Effect: Using Integrated Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mowen M.M., Hansen D.R., Heitger D.L. (2014), Cornerstones of Managerial Accounting, Cengage Learning.
 • Pielaszek M. (2014), Analiza możliwości wykorzystania obiektowego rachunku kosztów w budżetowaniu w podmiotach leczniczych na użytek kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 833, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, Szczecin, s. 145-156.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Polish Scientific Publishers, Warsaw.
 • Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Świderska G.K. (red.) (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Mac Consulting/ Difin, Warsaw.
 • Warowny P., Pielaszek M. (2014), Analiza komparatywna wykorzystania różnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343, "Modele zarządzania kosztami i dokonaniami", Wrocław.
 • Wnuk-Pel T. (2011), Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0887719e-080c-48b6-94c2-89a5e53dabd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.