PL EN


2012 | 56 | 1 | 160-173
Article title

Między stereotypem a opisem — konsekwencje społecznego postrzegania zjawiska bezrobocia

Content
Title variants
EN
BETWEEN A STEREOTYPE AND A DESCRIPTION: IMPLICATIONS OF THE SOCIAL IMAGE OF UNEMPLOYMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Unemployment can be denoted as a social problem or a national concern. Sometimes, it is also presented differently — as a phenomenon that is either natural or illusory. The unemployment discourse conditions the social importance of this problem, and makes it possible to measure the significance and priority given to unemployment. It tells us a lot about the social climate around unemployment. The discourse of unemployment, created by society and functioning within it, is especially vital for the unemployed themselves, for their self-image and the ways in which they understand their own situation. The importance of the public unemployment discourse is also reflected in the state politics and public actions. That is why it is crucial to strive for a truthful description of social reality. The article claims that a discourse based on an in-depth study of the phenomenon can prevent stigmatization and re-evaluate unemployment, contributing to its effective fighting prevention.
Keywords
Contributors
References
 • Bauman Zygmunt, 1996, Socjologia, tłum. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Beck Ulrich, 2004, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Stanisław Cieśla, Scholar, Warszawa.
 • Berger Peter L., Luckmann Thomas, 2010, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. Józef Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borkowski Tadeusz, Marcinkowski Aleksander, 1999, Bezrobocie w perspektywie socjologicznej, w: Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski (red.), Socjologia bezrobocia, Śląsk, Katowice. Crocker Jennifer, Quinn Diane M., 2007, Piętno społeczne i Ja: znaczenia, sytuacje i samoocena, w: Todd F. Heatherton i in. (red.), Społeczna psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.), 2006, Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.), 2009, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czykwin Elżbieta, 2007, Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czykwin Elżbieta, 2008, Wstęp, w: Elżbieta Czykwin, Marzena Rusaczyk (red.), „Gorsi inni” — badania, Trans Humana, Białystok.
 • Dijk Teun A. van, 2006, Badania nad dyskursem, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Scholar, Warszawa.
 • Dovidio John F., Major Branda, Crocker Jennifer, 2007, Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny, w: Todd F. Heatherton i in. (red.), Społeczna psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Fairclough Norman, Wodak Ruth, 2006, Krytyczna analiza dyskursu, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Scholar, Warszawa.
 • Foucault Michel, 1974, Słowa i rzeczy, w: Wojciech Karpiński (red.), Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, Czytelnik, Warszawa.
 • Goffman Erving, 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Góral Zbigniew, 2002, Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, w: Michał Seweryński, Jan Woj- tyła (red.), Społeczne aspekty bezrobocia. Skutki i przeciwdziałanie, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice.
 • Kabaj Mieczysław, 2004, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa.
 • Kabaj Mieczysław, 2005, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, IPiSS, Warszawa.
 • Kalbarczyk Agnieszka, 1995, Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia, w: Grażyna Kranas (red.), Organizacja, praca, bezrobocie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Kozielecki Józef, 1986, Psychologiczna teoria samowiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kwiatkowska Anna, 1994, O funkcjach podziałów na swoich i obcych: tożsamościowe uwarunkowania społecznych kategoryzacji, w: Maria Jarymowicz (red.), Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Kwiatkowski Eugeniusz, 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Makselon-Kowalska Bożena, 2001, Stereotypy związane z bezrobociem a poczucie własnej tożsamości u osób bezrobotnych, w: Zofia Ratajczak (red.), Bezrobocie. Między bezradnością a nadzieją, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Mierzwiński Bronisław, 2004, Kościół wobec problemu bezrobocia, Apostolicum, Ząbki.
 • Mlonek Krystyna, 1999, Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
 • Podgórska Joanna, Dubiniec Marcin, 2004, Nie robim, bo się narobim, „Polityka”, 8 maja.
 • Popiołek Katarzyna, 1995, Psychologiczne koszty bycia osobą bezrobotną, w: Zofia Ratajczak (red.), Bezrobocie: psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej, Uniwersytet Śląski, Katowice. Rapley Tim, 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ratajczak Zofia, 1995, Utrata pracy jako doświadczenie traumatyczne i wyzwanie rozwojowe, w: Zofia Ratajczak (red.), Bezrobocie: psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Reszke Irena, 1995, Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce, Tact, Warszawa.
 • Schütz Alfred, 2006, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Scholar, Warszawa.
 • Walczak Renata, 2000, Obraz siebie u kobiet długotrwale bezrobotnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Woynarowska Agnieszka, 2010, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Impuls–Uniwersytet Gdański, Kraków–Gdańsk.
 • Znaniecki Florian, 1999, Socjologia bezrobotnych, w: Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski (red.), Socjologia bezrobocia, Śląsk, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-089c1413-f4cb-4d78-ba0f-66cd41c13ed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.