PL EN


2017 | 328 | 147-162
Article title

Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG 30

Content
Title variants
EN
Selected indicators of effectiveness of companies in the area of HRM on the example of companies with WIG 30
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przegląd i porównanie wybranych wskaźników związanych z efektywnością przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników dotyczących zasobów ludzkich oraz związanych z nimi kosztów personalnych. Wskaźniki są prezentowane w przekroju rocznym i obejmują dane za 2015 r. Badanie przeprowadzono w wybranych przedsiębiorstwach z sektorów: odzież i obuwie, banki komercyjne oraz energetyka i media. Materiał empiryczny został przedstawiony w postaci tabelarycznej, a dane niezbędne do przeprowadzenia analizy uzyskano z raportów skonsolidowanych wybranych przedsiębiorstw.
EN
The aim of this article is to review and compare selected performancerelated indicators, with particular focus on human resources indicators and personnel costs associated with them. Indicators are presented in annual section and include data for 2015. The survey was conducted in selected companies in the sectors of clothing and footwear, commercial banks and energy and media.The empirical material was presented in tabular form and the data necessary for the analysis were obtained from the consolidated reports of selected companies.
Year
Volume
328
Pages
147-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
References
 • Bernais J., Ingram J. (2005), Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Giełda Papierów Wartościowych, dane dotyczące WIG 30.
 • Hoffmann K., Gajda D. (2015), Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 230, Katowice.
 • Jedynak P. (2007), Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością: instrumenty i uwarunkowania jakości, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Juchniewicz S., red. (2005), Metody organizacji i zarządzania, WM PTM, Warszawa.
 • Kozioł L. (2010), Zarządzanie kadrami w turystyce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 1(15).
 • Matwiejczuk R. (2000), Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Moczydłowska M. (2013), Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej [w:] M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska (red.), Efektywność organizacji, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa.
 • Nowak M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Osbert-Pociecha G. (2007), Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wyd. AE, Wrocław.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, WN PWN, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2000), Controlling personalny cz. II, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Sierpińska M., red. (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych" Seria G, T. 97, z. 2.
 • Weiss E. (2006), Zarządzanie jakością projektu w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej, I-BiS, Wrocław.
 • Yin R.K. (2014), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-08ebe4c5-6f50-42ec-bd50-9042c1af035d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.