PL EN


2018 | 362 | 230-243
Article title

Tworzenie wartości poprzez współtworzenie doświadczeń w świetle sieciowych modeli biznesu

Content
Title variants
EN
Value creation through co-creation experiences – network business models’ perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnące znaczenie technologii informatycznych i komunikacyjnych rzuca nowe światło na współtworzenie wartości z klientami, ale także skłania podmioty do wykorzystywania innowacyjnych modeli biznesu, które w ostatnich latach zostały zrewolucjonizowane przez modele sieciowe. Celem artykułu jest omówienie interesującego poznawczo i wciąż słabo rozpoznanego naukowo zjawiska współtworzenia wartości poprzez współtworzenie doświadczeń w świetle sieciowych modeli biznesu, zbudowanych wokół platform technologicznych. Koncepcja ta koncentruje się na projektowaniu i rozwijaniu platform uczestnictwa klientów, umożliwiających firmom korzystanie z zasobów technologicznych oraz zasobów ludzkich poprzez wykorzystanie zaangażowania indywidualnych jednostek i społeczności. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a wykorzystaną metodą badawczą jest metodą krytycznego przeglądu literatury.
EN
The growing importance of ICT sheds new light on the value co-creation with customers, but also on the perception of the current business models, which in recent years has been revolutionized by network models. The aim of the article is to discuss the cognitively interesting and still poorly researched phenomenon of the value co-creation by co-creating experiences in the light of network business models, which are built around technology platforms. This concept focuses on designing and developing he customer participation platforms that enable companies to use technological and human resources by leveraging the involvement of individuals and communities. The study is conceptual and the research method used in the article is the method of critical literature review.
Year
Volume
362
Pages
230-243
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Teorii Zarządzania
References
 • Awdziej M., Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(362), s.16-26.
 • Baldwin C.Y., Woodard C.J. (2009), The Architecture of Platforms: A Unified View, „Platforms, Markets and Innovation”, Cheltenham, UK, Northampton, MA, s. 19-44.
 • Baran G. (2013), Marketing współtworzenia wartości z klientem – społeczno-twórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, Vol. 17(1), s. 99-120.
 • Benkler Y. (2006), The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press, New Haven.
 • Bertot J.C., Jaeger P.T., Grimes J.M. (2010), Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption tools for Societies, „Government Information Quarterly”, No. 27(3), s. 264-271.
 • Brusoni S., Fontana R. (2005), Modularity as an Entry Strategy: The Invasion of New Niches in the LAN Equipment Industry, CESPRI Working Papers, no. 171, Universita Bocconi, Milano, Italy.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R. (2002), The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off companies, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 11, No. 3, s. 529-555.
 • Czakon W., red. (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (2015), Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 217, s. 9-18.
 • Dahan E., Hauser J.R. (2002), The Virtual Customer, „The Journal of Product Innovation Management”, No. 19, s. 332-353.
 • Dean A., Alhothali G.T. (2017), Enhancing Service-for-service Benefits: Potential Opportunity or Pipe Dream?, „Journal of Service Theory and Practice”, Vol. 27(1), s. 193-218.
 • Doligalski T. (2010), Efekty sieciowe a strategie produktowe, „Marketing i Rynek”, nr 11, s. 2-7.
 • Dyer J.H., Sing H. (1998), The Relational View: Corporate Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, „Academy of Management Review”, Vol. 23, No. 4, s. 660-679.
 • Ehrenhard M., Wijnhoven F., van den Broek T., Stagno M.Z. (2017), Unlocking how Start-ups Create Business Value with Mobile Applications: Development of an App-enabled Business Innovation Cycle, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 115, 02/2017, s. 26-36.
 • Ellegaard C.J., Medlin J., Geersbro V. (2014), Value Appropriation in Business Exchange – Literature Review and Future Research Opportunities, „Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 29, No. 3, s. 185-198.
 • Füller J., Hutter K., Faullant R. (2011), Why Co-creation Experience Matters? Creative Experience and its Impact on the Quantity and Quality of Creative Contributions, „R&D Management”, No. 41, s. 259-273.
 • Ghosh A., Morita H. (2006), Platform Sharing in a Differentiated Duopoly, „Journal of Economics & Management Strategy”, Vol. 15, No. 2, s. 397-429.
 • Gulati R. (1999), Network Location and Learning: The Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation, „Strategic Management Journal”, Vol. 20, No. 5, s. 397-420.
 • Hagiu A. (2006), Multi-Sided Platforms: From Microfoundations to Design and Expansion Strategies, Working Paper 07-094, Harvard Business School.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2013), Projektowanie sieciowych modeli biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 12(767), s. 29-39.
 • Juszczyk P. (2017), Synkretyzm renty ekonomicznej – perspektywa ekosystemów biznesu [w:] K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 270-283.
 • Keen P., Williams R. (2013), Value Architectures for Digital Business: Beyond the Business Model, „MIS Quartrerly”, Vol. 37, No. 2.
 • Kenney M., Pon B. (2011), Structuring the Smartphone Industry: Is the Mobile Internet OS Platform the Key?, „Journal of Industry, Competition and Trade”, Vol. 11, No. 3, s. 239-261.
 • LaSalle D., Britton T.A. (2003), Priceless: Tuning Ordinary Products into Extraordinary Experience, Harvard Business School Press, Boston.
 • Lusch R.F., Vargo S.L., Wessels G. (2008), Toward a Conceptual Foundation for Service Science: Contributions from Service-dominant Logic, „IBM Systems Journal”, Vol. 47, No. 1, s. 5-14.
 • Meyer C., Schwager A. (2007), Understanding Customer Experience, „Harvard Business Review”, No. 85(2).
 • Nambisan S., Baron R.A. (2009), Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary Participation in Value Co-creation Activities, „Journal of Product Innovation Management”, No. 26, s. 388-406.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Olleros X. (2008), The Lean Core in Digital Platforms, „Technovation”, Vol. 28, No. 5, s. 266-276.
 • Palo T., Tahtinen J. (2011), A Network Perspective on Business Models for Emerging Technology-based Services, „Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 26, No. 5, s. 377-388.
 • Pekkarinen S., Ulkuniemi P. (2008), Modularity in Developing Business Services by Platform Approach, „International Journal of Logistics Management”, Vol. 19, No. 1, s. 84-103.
 • Perechuda K. (2013), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Porter M.E. (1980), Competitive Strategy, Free Press, New York.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, „Journal of Interactive Marketing”, No. 18(3), s. 5-14.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ramaswamy V. (2009), Co-creation of Value: Toward an Expanded Paradigm of Value Creation, „Marketing Review St. Gallen”, No. 6, s. 11-17.
 • Ramaswamy V. (2011), It's about Human Experiences . . . and Beyond, to Co-Creation, „Industrial Marketing Management”, No. 40(2), s. 195-196.
 • Rasmussen B. (2007), Business Models and the Theory of the Firm, „Centre for Strategic Economic Studies”, Victoria University of Technology, Australia.
 • Rudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 141.
 • Sagan M. (2016), Model biznesu w epoce Network Economy, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, nr 5, s. 289-309.
 • Shaughnessy H. (2016), Harnessing Platform-based Business Models to Power Disruptive Innovation, „Strategy & Leadership”, Vol. 44, No. 5, s. 6-14.
 • Shuman J., Twombly J. (2010), Collaborative Networks Are the Organization: An Innovation in Organization Design and Management, „Vikalpa”, No. 35(1), s. 1-13.
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (1997), The Profit Zone: How Strategic Business Design Will You to Tommorow’s Profits, Times Business, New York.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2016), Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(363), s. 313-324.
 • Tiwana A. (2014), Platform Ecosystems, Aligning Architecture, Governance, and Strategy, Morgan Kaufmann, Amsterdam.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing”, No. 68, s. 1-17.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2008), Service-dominant Logic: Continuing the Evolution, „Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 36, s. 1-10.
 • Wikstrom S. (1996), Value Creation by Company-Consumer Interaction, „Journal of Marketing Management”, No. 12, s. 359-374.
 • Wójcik D. (2017), Gospodarka współdzielenia a gospodarka doznań w sektorze turystycznym [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Organizacja w sieci relacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 50-64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-09401b89-3f37-4665-b091-7c4a506c933c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.