Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 340 | 116-126

Article title

Propozycja modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej w krajach UE

Authors

Content

Title variants

EN
Proposal of modeling risk of fiscal imbalance in EU-countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nierównowaga fiskalna, niewystarczająca konsolidacja finansów publicznych lub jej brak powodują szereg następstw makroekonomicznych w krótkim i długim okresie. Przekroczenie pewnych progów deficytu i długu publicznego może w skrajnych przypadkach prowadzić do poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego w państwie. Maksymalne dopuszczalne wartości obu tych wskaźników są zapisane również w tzw. kryteriach konwergencji UE i formalnie obowiązują kraje członkowskie. Praktyka pokazuje jednak, że w wielu państwach UE są one przekraczane. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelowania ryzyka nierównowagi fiskalnej za pomocą modeli logitowych. Pozwoli to wskazać te pozycje w strukturze wydatków państwa, których zmiany szczególnie zwiększają możliwość powstania nadmiernej nierównowagi fiskalnej w krajach UE. Tym samym proponowane modele mogą stanowić system wsparcia w przeciwdziałaniu nadmiernemu deficytowi budżetowemu czy długowi publicznemu.
EN
Fiscal imbalances, insufficient public finance consolidation or lack of it, cause short-term and long-term macroeconomic implications. Large deficit and public debt can lead to severe socioeconomic crises in the state in extreme cases. The maximum allowable values of both these indicators are also recorded in the EU convergence criteria. However, practice shows that they are exceeded in many EU countries. The aim of the article is to present a proposal of modeling the risk of fiscal imbalance using logit models. This will indicate these positions in the structure of state expenditure, which increase the risk of excessive fiscal imbalances in EU countries. Thus, the proposed models may be a support system for counteracting excessive deficits or public debt.

Year

Volume

340

Pages

116-126

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki

References

 • Burger P., Stuart I., Jooste Ch., Cuevas A. (2011), Fiscal Sustainability and the Fiscal Reaction Function for South Africa, IMF Working Paper, WP/11/69, International Monetary Fund.
 • Checherita C., Rother P. (2010), The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth an Empirical Investigation for the Euro Area, European Central Bank, Working Paper Series, nr 1237.
 • Ciak J. (2002), Deficyt budżetowy – zagrożenie dla finansów publicznych, „Bank i Kredyt”, nr 5, s. 22-29.
 • Lwanga M.M., Mawejje J. (2014), Macroeconomic Effects of Budget Eficits in Uganda: a VAR-VECM Approach, Research Series No. 117, Economic Policy Research Centre, Kampala.
 • Michalczyk W. (2013), Kryteria konwergencji polskiej gospodarki jako wyznacznik tempa integracji walutowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 57, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 373-388.
 • Misztal P. (2011), Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 5(54), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 101-114.
 • Moździerz A. (2016), Spór o koncepcję konsolidacji fiskalnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 273, s. 193-206.
 • Nikiforos M., Carvalho L., Schoder Ch. (2013), Foreign and Public Deficits in Greece: In Search of Causality, Working Paper No. 771, Levy Economics Institute of Bard College.
 • Osińska M., Kośko M., Stempińska J. (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
 • Semmler W., Zhang W. (2004), Monetary and Fiscal Policy Interactions in the Euro Area, “Empirica, Journal of European Economics”, Vol. 31(2), s. 205-557.
 • Spychała J. (2015), Wpływ nierównowagi finansów publicznych na wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 3(4), s. 50-66.
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2004), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
 • Zestos G.K., Geary A.N., Cooksey K.S. (2011), Monetary-Fiscal Policy Mix Evidence from a Quartovariate VECM, “International Journal of Banking and Finance”, Vol. 8(2), s. 40-67.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-09a4bc43-5b7b-4629-9fe1-291d8db52345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.