PL EN


2018 | 2 | 149-161
Article title

STANDARD „NIEWIEDZY” LUB UCIECZKA OD TRANSPARENTNOŚCI? EKSPRESJE RYGORU METODOLOGICZNEGO W RAPORTACH Z BADAŃ

Content
Title variants
EN
STANDARD OF „IGNORANCE” OR ESCAPE FROM TRANSPARENCY? EXPRESSIONS OF METHODOLOGICAL RIGOR IN RESEARCH REPORTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest kwestii odchyleń postępowania badawczego od wzorca metodologicznej poprawności, wyrażającego się w specyficznych ry-gorach metodologicznych obejmujących również standard komunikacji przebiegu badań i jego wyników. W tekście rozważana jest kwestia katalogowania tych odchyleń, czynników warunkujących ich powstawanie oraz zagadnienie relacji pomiędzy autorem i czytelnikiem, wyznaczanej świadomością uchybień w postępowaniu badawczym eksponowanym w raporcie z badań. W rezultacie zaproponowany został model objaśniający tę relację oraz wiążące się z nią klasy sytuacji komunikacyjnych, tworzących się wokół raportu empirycznego. Model ten stanowi punkt wyjścia do badań nad środowiskową legitymizacją odchyleń od wzorców metodologicznej poprawności i standardów komunikacji naukowej.
EN
The article is devoted to the issue of deviations of research procedure from the pattern of methodological correctness expressed in the specific methodological rigors. Standard of communication of the research course and its results are also encompassed by the rigors. The text considers the issue of factors determining the occurrence of these deviations, cataloguing these deviations and the issue of the relationship between the author and the reader determined by the awareness of weaknesses in the research procedure exposed in the research report. Therefore, a model explaining this relationship and related classes of communication situations formed around the empirical report is proposed. This model could be a starting point for research on the social legitimacy of deviations from the pattern of methodological correctness and standards of scientific communication.
Year
Volume
2
Pages
149-161
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0a9352ca-8ee3-4670-8b50-181c73a5fe36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.