PL EN


2017 | 316 | 82-93
Article title

W kierunku integracji systemów zarządzania jakością i ryzykiem w publicznych jednostkach ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
Towards integration of quality management systems and risk public health units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przegląd systemów zarządzania jakością i ryzykiem możliwych do zastosowania w publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Obligatoryjność stosowania standardów kontroli zarządczej oraz chęć podnoszenia jakości świadczonych usług powodują, że często mamy do czynienia z wielością rozwiązań, które niejednokrotnie przy braku ich integracji powielają wymagania w stosunku do kadry zarządzającej i pracowników. Integracja wydaje się konieczna do podniesienia efektywności systemów zarządzania jakością i ryzykiem, a wskazanie obszarów podlegających temu procesowi stanowi właściwy wstęp do działań w tym zakresie.
EN
The article presents an overview of quality management systems and the risk potential for use in public health units. Mandatory use of standards, management control and the desire to improve service quality, make it often that we have to deal with a multitude of solutions and in the absence of their integration duplicate the requirements for management and employees. Integration seems to be necessary to improve the effectiveness of quality management systems and risk management, and identification of areas subject to this process is an appropriate introduction to activities in this field.
Year
Volume
316
Pages
82-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
References
 • Czerw A., Religioni U. (2012), Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia, "Problemy Zarządzania", nr 2.
 • Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 • Kulikowski J., Wójcik B. (2003), Który system oceny zewnętrznej wybrać: akredytację czy ISO, "Zdrowie i Zarządzanie", nr 6.
 • Kutryba B., Kutaj-Wąsikowska H. (2001), Akredytacja w pigułce, "Zdrowie i Zarządzanie", nr 3.
 • Lisiecka-Biełanowicz M., Lisiecka K. (2008), Certyfikować czy akredytować systemy zarządzania jakością usług zdrowotnych? [w:] R. Lewandowski (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Piotrowski M., Niżankowski R. (2001), Akredytacja a prawa pacjenta, "Zdrowie i Zarządzanie", t. III, nr 2.
 • PN-EN ISO 9001:2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 • Szetela A. (2012), Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia - akredytacja i system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008, "Problemy Zarządzania", nr 2.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Waśniewski J., Jendza D. (2013), System akredytacji w ochronie zdrowia [w:] J. Waśniewski, J. Strumiłło (red.) Wybrane koncepcje zarządzania w podmiotach leczniczych, TNOiK, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0aa4067d-b68e-4286-8058-d57c42528a6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.