Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 45-55

Article title

Własność jako uprawnienie

Content

Title variants

EN
The property as the authorisation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Własność przynależy do człowieka i rodzi się z podjęciem przez niego świadomej i celowej działalności. Wchodzi do zbiorowej pamięci i dorobku kulturowego narodu. Własność łączy się nie tylko z posiadaniem, ale i uprawnieniami. Od uprawnień i struktury praw własności zależy skłonność do akumulacji i gromadzenia. Brak dobrze zdefiniowanych praw własności hamuje rozwój cywilizacyjny.
EN
The property belongs to the man. It brings forth in connection with taking conscious decision. The property becomes a part of the collective memory and cultural heritage of the nation. The property combines not only with possession but also with authorization. The tendency to accumulating depends on authorization and the structure of property rights. Human development is suppressed by the lack of well-defined property rights.

Year

Volume

260

Pages

45-55

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

References

 • Alchian A., Demsetz H.M. (1970), The Property Right Paradigm, „The Journal of Economic History”, Vol. XXXIII.
 • Berlin I. (1991), Dwie koncepcje wolności, Res Publica, Warszawa.
 • Coase H.R. (2013), Firma, Rynek i Prawo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Frazer G.J. (1978), Złota gałąź, PIW, Warszawa.
 • Furuboton G.E., Pejovich S. (1972), Property Right and Economic Theory: A Survey of Recent Literature, „Journal of Economic Literature”, Vol. 10, No. 4.
 • Gawkowska A. (2004), Biorąc wspólnotę poważnie, Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii, PAN, Warszawa.
 • Górski W., Wesołowski K. (1999), Prawo dla ekonomistów, Wydawca Z C O, Zielona Góra.
 • Hayek A.F. von (2006), Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ignatowicz J. (1940), Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jan XXIII (1982), Encyklika Mater et Magistra, „Znak”, nr 332-334.
 • Jaruzelska I. (1992), Własność w prawie biblijnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koneczny F. (2000), O sprawach ekonomicznych, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Legutko R. (2007), Traktat o wolności, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk.
 • Leon XIII (1982), Encyklika o kwestii robotniczej, Rerum novarum, „Znak”, nr 332-334.
 • Lepage H. (1985), Pourquoi la propriete, Hachette, Paris.
 • Locke J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa.
 • MacIntyre A. (1996), Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • March G.J., Olsen P.J. (2005), Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Mauss M. (2001), Socjologia i antropologia, Wydawnictwo K R, Warszawa.
 • Mead M. (1966), Trzy studia, PIW, Warszawa.
 • Miklaszewska J. (2001), W kręgu teorii wyboru publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mill J.S. (1965), Zasady ekonomii politycznej, PIW, Warszawa.
 • Nisbet R. (1998), Przesądy. Słownik filozoficzny, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 • Nozick R. (1999), Anarchia, państwo, utopia, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 • Olson M. (1971), The Logic of Collective Action, Harvard University Press.
 • Pipes R. (2000), Własność a wolność, Wyd. Literackie Muza, Warszawa.
 • Pismo Święte (1980), Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań, Warszawa.
 • Piwowarczyk J. (1985), Dlaczego własność prywatna? [„Tygodnik Powszechny”, 1945, nr 10] [w:] J. Piwowarczyk, Wobec nowego czasu (z publicystyki 1945-1950), Znak, Kraków.
 • Rauscher A. (1992), Własność prywatna w służbie człowieka pracującego, Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 • Rothbard N.M. (2010), Etyka wolności, Fijor PUBLISHING, Chicago, Warszawa.
 • Schumpeter A.J. (1995), Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Scruton R. (2002, 2004), Co znaczy konserwatyzm, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Św. Tomasz z Akwinu (2013), Suma Teologiczna, Cnoty społeczne, Nakładem Katolickiego Ośrodka, Wydawnictwo VERITAS, 4-8 PRAED MEWS London, W. 2.
 • Tatarkiewicz W. (1981), Historia filozofii, PWN, Warszawa.
 • Taylor E. (1991), Historia rozwoju ekonomiki, Wydawnictwo „Delfin”, Lublin.
 • The Writings of Madison Gaillard [za:] R. Pipes (2000), Własność a wolność, Wyd. Literackie Muza, Warszawa.
 • Tollison D.R. (1982), Rent Seeking: A Survey, „Kyklos”, Vol. 35.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0b4784b5-c802-4de5-8807-7b17f04c18b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.