PL EN


2016 | 279 | 37-47
Article title

Obszary współdziałania miast i obszarów wiejskich: od miasta rolniczego do ośrodka usługowego i przemysłowego na przykładzie Mszczonowa

Content
Title variants
EN
The regions of cities and rural areas interactions: from the agricultural city to industrial-service center on the example of Mszczonów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najstarszych miast na Mazowszu jest Mszczonów, miasto o dużym potencjale gospodarczym, ale i równie istotnej funkcji mieszkaniowej. Dzięki położeniu w sercu aglomeracji warszawsko-łódzkiej, przy najważniejszych szlakach drogowych i kolejowych, stanowi atrakcyjny teren dla potencjalnych inwestorów. Po 1990 r. następuje dynamiczny rozwój tego miasta, zwanego „tygrysem Mazowsza”. Od miasta rolniczego, stanowiącego gminny ośrodek usługowy dla okolicznych wsi, przeistacza się Mszczonów w prężnie działający ośrodek logistyczno- -przemysłowy. Rodzi się pytanie, jak sprostać temu wyzwaniu? Jak pogodzić zmienne potrzeby i uwarunkowania, aby wytworzyć swoistą symbiozę pomiędzy miastem i jego terenami wiejskimi.
EN
One of the oldest cities in Mazovia is Mszczonów, it is a seat of rural-urban community with a high economic potential, but also with a significant residential function. Due to its location in the heart of Warsaw-Łódź agglomeration, within so-called DUO-POLIS, near the major road and rail routes, it is an attractive area for the potential investors. There has been a dynamic development of the city called “the tiger of Mazovia” after 1990. Mszczonów a community service center for the surrounding villages transforms from the agricultural city into an actively working logistic and industrial center. The question is how to meet this requirement? How to reconcile the changing needs and conditions to create characteristic symbiosis between the city and its rural areas.
Year
Volume
279
Pages
37-47
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
References
 • Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K. (1986), Małe miasta, Arkady, Warszawa.
 • Bański, J. (2008), Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś [w:] A. Jezierska-Hole, L. Kozłowski, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, UMK, Toruń.
 • Czarnecki W. (1953), Tereny żywicielskie strefy podmiejskiej, "Miasto", nr 2.
 • Degórska B., Deręgowska A. (2008), Zmiany krajobrazu Obszaru Metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku, seria Atlas Warszawy, z. 10, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Gałczyńska B. (2002), Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy w badaniach geograficznych [w:] G. Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań geografii społeczno- ekonomicznej, "Prace Geograficzne", nr 184.
 • Gałczyńska B., Kulikowski R. (2000), Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Procesy transformacji i zróżnicowania przestrzenne, "Dokumentacja Geograficzna", z. 20.
 • Kosiński L. (1954), Funkcje rolnicze strefy podmiejskiej, "Przegląd Geograficzny", nr 26.
 • Kulikowski R. (2008), Rolnicza strefa podmiejska Warszawy. Rys historyczny i współczesne procesy przemian [w:] A. Jezierska-Hole, L. Kozłowski, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, UMK, Toruń.
 • Miasta polskie w tysiącleciu (1967), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa- Kraków.
 • Plan Województwa Mazowieckiego, MBPPiRR, Warszawa 2004.
 • Rakowski W., Maciszewska E., Molenda M. (2013), Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Samsonowicz H. (2006), Historia Mazowsza, t. 1, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.
 • Strzelecki Z., Kucińska M. (2006), Żywiołowe rozprzestrzenianie metropolii warszawskiej [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast, PAN, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, czerwiec 2013.
 • Zaniewska H. (2011), Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał, Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 • Zgliński W. (1994), Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, PWN, Wrocław- Warszawa-Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0b8f3fc5-b8df-461a-b71a-a2cbdb1a00af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.