PL EN


2017 | 341 | 300-315
Article title

Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce

Authors
Content
Title variants
EN
Minimum remuneration and productivity of work in the economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opracowanie modelu analizy zgodności legalnych płac minimalnych z poziomem produktywności pracy. Stabilność wskaźnika produktywności pracy sprawia, że jest on dobrą miarą osiągniętego poziomu ekonomicznego przez daną gospodarkę. Jest on także dobrą podstawą do budowania rankingów produktywności pracy, jak również monitorowania rozwoju poszczególnych krajów. W artykule omówiono istotę wskaźnika produktywności pracy i zaprezentowano statystyczną zależność między tym wskaźnikiem a płacą minimalną w gospodarce. Do ustalenia poziomu zgodności płac zastosowano teorię kapitału ludzkiego. Pozwoliło to ustalić godziwe wynagrodzenia minimalne uzależnione od wartości kapitału ludzkiego. Opracowany model statystyczny wskazuje, że płace minimalne w Polsce przekraczają nieco poziom zgodny z produktywnością pracy w kraju.
EN
The aim of this article is to develop a model for analyzing the compliance of legal minimum wage with the level of labour productivity. The stability index of labour productivity makes it a good measure of the level reached economically by an economy. It is also a good basis to build rankings in labour productivity, as well as monitor the development of individual countries. The article discusses the essence of labour productivity index and presented statistical correlation between this indicator and the minimum wage in the economy. The theory of human capital was used to determine the level of pay compliance. This made it possible to establish decent minimum wages depend on the value of human capital. Developed a statistical model suggests that minimum wages in Poland slightly exceed the level of compliance with labour productivity in the country.
Year
Volume
341
Pages
300-315
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Atkins P. (2005), Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Cieślak I., Dobija M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 735.
 • Dobija M. (2005), Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 4, http://ssrn.com/abstract=956553.
 • Dobija M. (2006), Bezpodatkowe finansowanie płacowych wydatków rządowych [w:] A. Szplita (red.), Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską, Kielce.
 • Dobija M. (2007), Abstract Nature of Capital and Money [w:] M.L. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, New York.
 • Dobija M. (2009), Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uwarunkowania Instytucjonalne”, nr 14.
 • Dobija M. (2011), Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, „Modern Economy”, Vol. 2.
 • Dobija M. (2015), Laborism. The Economics Driven by Labor, „Modern Economy, Vol. 6, No. 5.
 • Dobija M., Kurek B. (2013), Towards Scientific Economics, „Modern Economy”, Vol. 4, No. 4.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M. (red.) (2011), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Jędrzejczyk M. (2013), Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Kozioł W. (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 752.
 • Kozioł W. (2010a), Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W. (2010b), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 16.
 • Kurek B. (2008), The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA [w:] I. Górowski (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw.
 • Kurek B. (2010), An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation – The Case of Standard and Poor’s 1 500 Composite Index, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 6.
 • Kurek B. (2011), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, „Monografie: Prace doktorskie”, nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B. (2012), An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities, „Modern Economy”, Vol. 3, No. 4.
 • Renkas J. (2012), Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, nr 24.
 • Renkas J. (2014), Produktywność pracy i wolnorynkowy kurs walutowy a rozwój ekonomiczny Ukrainy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Ggospodarczy”, nr 38.
 • Renkas J. (2015), Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 43(3).
 • Renkas J. (2016a), Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń (Economics of Labor: Theory of Fair Remuneration), „Research Papers of the Wroclaw University of Economics” / „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Iss. 439.
 • Renkas J. (2016b), Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 47(3).
 • Stańdo-Górowska H. (2014), Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4(928).
 • [www 1] http://www.nelp.org (dostęp: 23.03.2017).
 • [www 2] https://www.dol.gov (dostęp: 23.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0bd63e21-4c3b-4a0d-a171-d967eeaba540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.