PL EN


2016 | 272 | 44-56
Article title

Europejska polityka innowacji w perspektywie 2020

Content
Title variants
EN
European innovation policy in 2020 perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, na podstawie wybranych wskaźników, przedstawiono innowacyjność gospodarki UE. Wskazano na instytucje wspierające tę politykę. Omówiono także wybrane instrumenty wspomagające badania, rozwój technologiczny i innowacje w perspektywie 2014-2020.
EN
The paper presents the innovativeness of the EU economy with the use of selected indicators. Institutions which support the EU innovation policy are discussed. Finally, selected instruments which promote research, technological development and innovation in 2014-2020 are presented.
Year
Volume
272
Pages
44-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), KOM 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3 marca.
 • Green Paper on Innovation (1995), European Commission, Brussels, December.
 • Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), European Union, Brussels.
 • Investment for Jobs and Growth. Promoting Development and Good Governance in EU Regions and Cities, Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion (2014), Preliminary version, July 2014, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • McCann P., Ortega-Argilés R. (2013), Modern Innovation Policy, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", Vol. 6, Iss. 2.
 • Molle W. (2011), European Economic Governance. The Quest for Consistency and Effectiveness, Routledge, London - New York.
 • Molle W. (2009), European Innovation Policy: Increased Effectiveness through Coordination with Cohesion Policy [w:] W. Molle, J. Djarova (eds.), Enhancing the Effectiveness of Innovation. New Roles for Key Payers, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Research and Innovation as Sources of Renewed Growth (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 10.06.2014, COM (2014) 339 final.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 129/2013 z dni 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE, Dz.UE L 347/104 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE, Dz.UE L 347/33 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczegółowych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz.UE L 347/289 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dz.UE L 347/470 z 20.12.2013.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (dostęp: 23.07.201).
 • [www 2] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language= en&pcode=t2020_20&tableSelection=1(dostęp: 23.07.2014).
 • [www 3] http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/european_perspective/ EU_Profile/eu_profile?section=StructuteOfResearchSystems (dostęp: 20.07.2014).
 • [www 4] http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/horyzont-2020horizon-2020/ (dostęp: 27.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c1d5fd0-e5cd-4e6b-8fc1-58ea0f621847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.