PL EN


2016 | 268 | 187-195
Article title

Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego polskiej literatury naukowej

Authors
Content
Title variants
EN
Accounting as a science based on research into the range of subject matters of polish scientific literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dyskusjach na temat tego, czy rachunkowość należy uznać za naukę, pojawiają się liczne głosy wskazujące na nienaukowy charakter publikacji z zakresu rachunkowości, które to obejmują sferę praktyczną i stanowią wytyczne dla księgowych, nie spełniając tym samym warunków uznania ich za opracowania naukowe. Kolejny zarzut dotyczy małej ilości prac z zakresu stricte rachunkowości, przez co są one niemal niezauważane przez ekonomistów. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy artykułów z zakresu rachunkowości, publikowanych w polskich ekonomicznych czasopismach naukowych, celem określenia ich liczby i zakresu tematycznego, a także nakreślono relacje między teorią a praktyką rachunkowości, aby wskazać, iż niemożliwe jest ich trwałe oddzielenie, co również ma wpływ na charakter publikowanych prac z zakresu rachunkowości.
EN
Discussions of whether accounting should be deemed a science or not reveal numerous opinions indicating the rather unscientific nature of accounting publications, which include focus on the practical sphere and constitute guidance for accounting practitioners, thus failing to satisfy requirements justifying their recognition as scientific papers. Another complaint relates to the small number of strictly accounting works, which makes them barely noticeable to economists. In this paper, the author analyses papers on accounting published in Polish economic journals to determine their number and subject matters and further outlines the relationship between accounting theory and accounting practice with a view to indicating that it is not possible to separate the two permanently, which in turn is not without its impact on the nature of accounting publications.
Year
Volume
268
Pages
187-195
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Babuśka E.W. (2013), Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 71.
 • Bąk M. (2013), Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badawcze, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 71.
 • Bloomfield R.J. (2008), Accounting as the Language of Business, “Accounting Horizons”, Vol. 22, No. 4.
 • Brzezin W. (1995), Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 32.
 • Burzym E. (2008), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 45 (101).
 • Demski J.S. (2007), Is Accounting an Academic Discipline? „Accounting Horizons”, Vol. 21, No. 2.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 59.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M. (2011), Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Fellingham J.C. (2007), Is Accounting an Academic Discipline?, “Accounting Horizons”, Vol. 21, No. 2.
 • Ferris A.M., Świderska G.K. (1994), Rachunkowość, SGH, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (1977), Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, „Monografie i Opracowania”, nr 52.
 • Hołda A. (2004), System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 619.
 • Hołda A. (2012), Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania – ujęcie retrospektywne i prospektywne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, nr 8.
 • Ifrah G. (1990), Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław.
 • Kam V. (1990), Accounting Theory, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
 • Klamer A., McCloskey D. (1992), Accounting as the Master Metaphor of Economics, „European Accounting Review”, Vol. 1, No. 1.
 • Kossut Z. (1959), Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Messner Z., Pfaff J. (2004), Rachunkowość finansowa, SKWP, Warszawa.
 • Most K.S. (1982), Accounting Theory, Grid Pub, Ohio.
 • Nowak E. (2007), Paradygmaty rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ronek H. (1995/1996), Naukowy charakter rachunkowości, Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H, tom XXIX/XXX, nr 10.
 • Scheffs M. (1929), Księgowość naukowo pojęta. Cz. I, „Gazeta Bankowa”, nr 24.
 • Skrzywan S. (1968), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa
 • Staszel A. (2014), Historia rachunkowości – jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Ekonomia”, nr 1 (925).
 • Sykora G. (1949), Die konten und Bilanztheorien, Wien.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Terebucha E. (1959), O istocie metod rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej”, nr 9.
 • Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66 (803).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c2a7ce7-42b9-40ae-9b56-2ceafa67b927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.