PL EN


2017 | 321 | 57-68
Article title

Formy współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny w wybranych krajach UE

Content
Title variants
EN
Forms of cooperation in supply chains of pork in selected EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było rozpoznanie form współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny w krajach o największej produkcji żywca wieprzowego w UE. Źródłem danych do analizy były studia literatury oraz dane statystyki masowej (GUS, USDA). W badaniach zastosowano analizę porównawczą oraz metodę studiów przypadków. Analizą objęto rynek wieprzowiny w: Niemczech, Hiszpanii, Francji, Danii i w Polsce. Ponadto wykorzystano wyniki badań zrealizowanych w 2014 r. w 110 gospodarstwach trzodowych w Polsce. Z analiz wynika, że w krajach UE-28 występują różne formy współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny. W Polsce rynek żywca wieprzowego cechuje duże rozproszenie producentów trzody chlewnej i przedsiębiorstw mięsnych. W celu poprawy konkurencyjności wskazany jest rozwój integracji pionowej na rynku poprzez wzorowanie się na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach.
EN
The aim of study was to recognize the forms of cooperation in supply chains of pork in the countries with the biggest production of live bait pork in the EU. The source of data were studies of literature and the data of mass statistics (GUS, USDA). In research a comparative analysis and a method of studies of cases were used. The analysis was applied to the pork market in: Germany, Spain, France, Denmark and Poland. In addition, the result of survey conducted in 2014 in the 110 pig farms in Poland were used. The analysis shows that in the EU-28, there are various forms of cooperation in the supply chain of pork. The market of live bait pork in Poland is characterized by the dispersion of the producers of pigs and meat enterprises. In order to improve the competitiveness, the development of vertical integration in the market is necessary through a simulation of the solutions applied in other countries.
Year
Volume
321
Pages
57-68
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
References
 • Antoine (Ilari) E., Duflot B.,Van Ferneij J-P., Marouby H., Rieu M. (2009), Le prix du porc perçu par les producteurs dans l’Union Européenne, Les étu-deséconomiques de l’Ifip, “Journées Recherche Porcine”, Vol. 44, s. 237-238.
 • Antoine E., Marouby H. (2014), Selling Pigs under Contract. Experience Abroad and Opportunities for France, “Les Cahiers de l’IFIP”, Vol. 1(1), s. 13-28.
 • Chorób R. (2011), Zróżnicowane powiązania integracyjne w agrobiznesie a rozwój regionalny i lokalny [w:] J. Gołota (red.), Zeszyty Naukowe, nr XXV, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka, s. 41-52.
 • GUS (2015), Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.
 • Hortmann-Scholten A. (2011), Germany’s Role in Pan-European Trade, EPP-Congress, Münster, s. 1-28.
 • Kruczek M., Żebrucki Z. (2011), Charakterystyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw wybranych branż, „Logistyka”, nr 2, s. 363-374.
 • Kudełko J. (2007), Strategie wyszczuplania lub integracji jako alternatywne opcje rozwoju przedsiębiorstwa górniczego, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, t. 23, z. 3, s. 59-73.
 • MacDonald J., Korb P. (2006), Agricultural Contracting Update: Contracts in 2003, Economic Information Bulletinî, No. 9, USDA, Economic Research Service, Washington.
 • Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Pejsak Z. (2015), Produkcja świń w Hiszpanii. Integracja oraz wykorzystywanie osiągnięć naukowych – czynniki determinujące dynamiczny rozwój branży, http://www.trzoda-chlewna.com.pl/pdf/Pejsak_ProdukcjawHiszpanii.pdf (dostęp: 15.05.2016).
 • Roguet C., Gourmelen C., Rieu M., Marouby H. (2006), Perspectives de la production porcine en Allemagne: Les structures de la filičre, les coűts et lesrésultats des élevages, Les études économiques de l’Ifip, IFIP-Éditions, Paris.
 • „Rynek mięsa. Stan i perspektywy” (2015), nr 48.
 • Schrader L.F., Boehlje M. (1996), Cooperative Coordination in the Hog-Pork System: Examples from Europe and the U.S., Staff Paper 96-21, Department of Agricultural Economics, Purdue University, West Lafayette, IN.
 • Seremak-Bulge J., red. (2007), Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen, Program Wieloletni 2005-2009, Warszawa.
 • Stępień S. (2014), Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, Vol. 1(31), s. 133-141.
 • Szymańska E.J. (2014), Forms of Integration in the Live Pig Market in Poland and Selected EU Countries [w:] D. Jurevičienė (ed.), Whither Our Economies − 2014, 4th International Scientific Conference: Conference Proceedings, Vilnius, s. 187-196.
 • USDA (2016), Livestock and Poultry: World Markets and Trade World, Production, Markets, and Trade Reports, http://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultryworld-markets-and-trade (dostęp: 20.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c7af52c-0b1b-4a52-87da-7fa24a516c72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.