PL EN


2016 | 299 | 159-175
Article title

Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego

Content
Title variants
EN
Insolvency a liquidity in the context of new law restructuring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozważania nad pojęciem niewypłacalności zdefiniowanym w znowelizowanym prawie upadłościowym i ustanowionym od początku 2016 r. prawie restrukturyzacyjnym. Celem artykułu jest wskazanie praktycznych problemów ze stosowaniem znowelizowanej definicji niewypłacalności. Autorki wskazują na problem identyfikacji stanu zagrożenia niewypłacalnością i metod badania – mierzenia takiego zagrożenia. Autorki poprzez analizę definicji niewypłacalności w poprzednim i obecnym brzmieniu ustawowym przedstawiają optymalne metody i narzędzia identyfikacji momentu powstania niewypłacalności.
EN
This article presents reflections on the notion of insolvency defined in the amended bankruptcy law and established from the beginning of 2016 nearly restructuring. The authors attempt to identify the practical problems with the application of the amended definition of default. Present the basic methods and tools to determine the birth of insolvency. They point to the problem of identification of an emergency insolvency and test methods – measuring such a threat.
Year
Volume
299
Pages
159-175
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości. Doktorant
author
 • Politechnika Świętokrzyska. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Katedra Ekonomii i Finansów
References
 • Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 • Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Owidia-Surmacz A. (2010), Ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa [w:] A. Sokół (red.), Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDEWu.pl, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 • Gurgul S. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa.
 • Hofman T. (2014), Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości w świetle projektowanych zmian, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXIV, nr 1.
 • Hrycaj A. (2015), Cztery postępowania restrukturyzacyjne, „Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 1 (wrzesień).
 • Korol T., Prusak B. (2009), Upadłość przedsiębiorstwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.pl.
 • Libiszewski K., Rybacka M. (2015), Nowe przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego [w:] Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym, Warszawa.
 • Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe (2015), Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa.
 • Miczek Z. (2015), Nowe regulacje w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości, „Doradca Restrukturyzacyjny”, nr 1 (wrzesień).
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Piasecki B. (2012), Strategie wczesnego ostrzegania i wyjścia z zagrożenia upadkiem [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategii wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pieńkowska M. (2007), Analiza skuteczności zastosowania ekonomicznej i rynkowej wartości dodanej w ocenie zagrożenia przedsiębiorstw upadłością [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978.
 • Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Dz.U. 2015, poz. 233.
 • Wąsowski W. (2011), Istota i warunki utrzymania płynności finansowej, „Przegląd Corporate Governance”, nr 1(25).
 • Wojas M. (2005), Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekt teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zimmerman P. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0c9be58a-8feb-4568-af5b-84f3d52d1860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.