PL EN


2012 | 1(47) | 24-42
Article title

Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym – praktyka wobec teorii i ustawodawstwa

Content
Title variants
EN
Spatial planning in the Lublin voivodeship in the post-Second World War period – practice versus theory and legislation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wojewódzkie planowanie przestrzenne było w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przedmiotem licznych prac teoretycznych i regulacji prawnych. W okresie tym władze województwa lubelskiego sporządziły szereg planów zagospodarowania przestrzennego, określanych niekiedy jako plany regionalne. Rozważania teoretyczne często traktowały planowanie przestrzenne (szczególnie regionalne) jako planowanie przyszłej struktury przestrzennej i działań zmierzających do jej osiągnięcia. Natomiast przepisy i praktyka planowania przestrzennego w coraz większym stopniu kształtowały plany wojewódzkie jako dokumenty określające jedynie pożądaną strukturę przestrzeni – przede wszystkim jej funkcje społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze. Przyczyną tej rozbieżności był niewątpliwie silny wpływ uwarunkowań ustrojowych i prawnych na praktykę wojewódzkiego planowania przestrzennego.
EN
Over the past few decades, voivodeship-level spatial planning has been the subject of numerous theoretical studies and legal regulations. During this period, the authorities of the Lublin voivodeship prepared a number of spatial development plans, sometimes referred to as regional plans. In theoretical dissertations, this spatial planning (especially the regional one) was usually seen as a plan of the future spatial structure and of activities aimed at achieving it, whereas regulations on spatial planning and its practice increasingly shaped voivodeship plans as documents defining only the desired spatial structure – first of all its socioeconomic and environmental functions. A strong impact of political and legal conditions on the practice of voivodeship-level spatial planning is undoubtedly the reason for this difference.
Contributors
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Ackoff R.L., 1993, Zasady planowania w korporacjach, tłum. A. Szeworski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Chojnicki Z., 1992, "Współczesne problemy gospodarki przestrzennej", w: Z. Chojnicki, T. Czyż, Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Cymerman R. (red.), 2009, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju (Dziennik Ustaw 1946, nr 16, poz. 109).
 • Dembowska Z., 1978, Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gruchman B., 1990, "Planowanie regionalne a planowanie centralne w różnych systemach planistycznych lat osiemdziesiątych", w: Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego za granicą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1, z. 156.
 • Jędraszko A., 1981, Plany struktury: zastosowanie do planowania przestrzennego województw, Warszawa- Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Klasik A., Kuźnik F., 1990, "Style planowania regionalnego w Polsce", w: Z. Chojnicki, R. Domański (red.), Polskie badania gospodarki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 146.
 • Kochanowski M" Kołodziejski J., 1984, Koncepcja metodologii planowania regionalnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kołodziejski J., 1988, Metoda sporządzania planów regionalnych województw, Warszawa: Instutut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Kołodziejski J., 2001, "Kształtowanie ładu przestrzennego metropolii w procesie równoważenia rozwoju polskiej przestrzeni. Od ładu przestrzennego do ładu zintegrowanego", w: J. Kołodziejski, T. Parteka (red.), Kształtowanie ładu przestrzennego w procesie transformacji ustrojowej III RP, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 193.
 • Kowalewski A.T., 1990, Ekonomiczne aspekty planów urbanistycznych w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kukliński A., 1974, "Kształcenie dla potrzeb planowania regionalnego", w: A. Kukliński (red.), Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych: wybór opracowań, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kupiec L. (red.), 2002, Gospodarka przestrzenna, t. 5: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Białystok: Wydawnictwo. Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Leśniak J., 1985, Planowanie przestrzenne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Malisz B., 1985, "Gospodarka i polityka przestrzenna", w: J. Regulski (red.), Planowanie przestrzenne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mrzygłód T., 1958, Planowanie regionalne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Mrzygłód T., 1971, Przestrzenne zagospodarowanie Polski, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 • Niewiadomski Z., 2002, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego i Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego o przystąpieniu do sporządzania regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego części regionu objętej powiatami: hrubieszowskim i tomaszowskim (Lubelski Dziennik Urzędowy 1948 r. nr 16, poz. 84).
 • Ostrowski W., 1953, Lokalizacja i planowanie terenów przemysłowych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Techniczne.
 • Pańko W., 1977, "Planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych oraz rejonizacja rolnicza jako środki kształtowania produkcyjnej przestrzeni rolniczej", w: A. Stelmachowski (red.), Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturą rolnictwa w Polsce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Parysek J.J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 69, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Plan budownictwa województwa lubelskiego na lata 1965-1985. Projekt, 1968, Lublin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Centralnego Rejonu Węglowego Lubelskiego Zagłębia Węglowego, 1979, Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, 1977, Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie.
 • Podstawowe elementy szczegółowego planu regionalnego Puławskiego Okręgu Przemysłowego w okresie do 1985 r., 1968, Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 735 PWRN WKPG [1945-] 1950-1973 [-1975], jedn. 1208.
 • Program aktywizacji rejonu Puławy-Kazimierz-Nałęczów na lata 1957-1960, 1957, Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 735 PWRN WKPG, jedn. 1150.
 • Regionalny plan rozwoju rolnictwa na lata 1965-1985. Projekt, 1968, Lublin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 • Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, 1989, Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie.
 • Regulski J., Ptaszyńska M., Kazimierska E., 1986, "Instrumenty polityki przestrzennej. Założenia metodyczne i kierunki badań", w: Instrumenty polityki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 130.
 • Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 1 z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie sporządzenia projektu założeń do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 1994, nr 2, poz. 9).
 • Studium zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego, 1970, Lublin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 • Studium zagospodarowania turystycznego Roztocza oraz terenów przyległych, 1972, Lublin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 • Studium zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Główne uwarunkowania rozwoju i kierunki zagospodarowania województwa, 1996, Lublin: Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego, Pracownia Planowania Przestrzennego.
 • Szczegółowy Plan Regionalny Obszaru Kanału Wieprz-Krzna na lata 1961-1980, 1961, Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 735 PWRN WKPG [1945-] 1950-1973 [-1975], sygn. 1200.
 • Uchwała nr 1 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 29 I 1965 r. w sprawie projektu szczegółowego planu regionalnego obszaru Kanału Wieprz-Krzna na lata 1961-1980 (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej 1965, nr 1, poz. 1).
 • Uchwała nr XX/90/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 grudnia 1968 r. w sprawie projektu szczegółowego planu regionalnego Puławskiego Rejonu Uprzemysłowionego na okres do 1985 r. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej 1968, nr 10, poz. 105).
 • Uchwała nr VI/22/77 Wojewódzkiej rady narodowej w Lublinie z dnia 28 lutego 1977 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej 1977, nr 5, poz. 25).
 • Uchwała nr XVIII/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 października 1986 r. w sprawie uchwalenia założeń do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 1986, nr 10, poz. 316).
 • Uchwała nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2002, nr 107, poz. 2449).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw 1961, nr 7, poz. 47).
 • Ustawa z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw 1984, nr 35, poz. 185).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw 1994, nr 89, poz. 415).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dziennik Ustaw 1998, nr 106 poz. 668).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw 2003, nr 80, poz. 717).
 • Wich U., 1983, Gospodarka przestrzenna. Wybrane zagadnienia, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Wysocka E., 1994, "Przesłanki nowej filozofii planowania", Człowiek i Środowisko, t. 18, nr 3.
 • Wysocka E. (red.), 2000, System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracyjnej państwa, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 2 maja 1962 r. w sprawie szczegółowego trybu, zasad i metod opracowywania i uzgadniania ogólnych i szczegółowych planów regionalnych (Monitor Polski 1962, nr 43, poz. 199).
 • Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 15 października 1987 r. w sprawie zasad sporządzania projektów założeń do planów regionalnych, projektów tych planów oraz kontroli ich realizacji (Monitor Polski 1987, nr 31, poz. 238).
 • Zawadzki S.M., 1972, Podstawy planowania regionalnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zawadzki S.M., 1978, "Od planowania regionalnego do planu krajowego", w: B. Malisz (red.), 40 lat planowania struktury przestrzennej Polski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ziobrowski Z., Kozłowski S., Jeżak J., 2005, Vademecum gospodarki przestrzennej, Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • http://www.bpp.lublin.pl/oprac1.html (dostęp: 17.11.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0db44b31-2d8a-43d1-a50e-62637751db0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.