PL EN


2016 | 253 | 140-150
Article title

Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki

Content
Title variants
EN
The idea of CSR and earnings management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyskusja na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu trwa już od kilkudziesięciu lat i ma zasięg globalny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy CSR wpływa na kształtowanie wyniku finansowego spółek społecznie odpowiedzialnych, poprzez przedstawienie idei CSR (z ang. społecznie odpowiedzialnego biznesu) i jej wielowymiarowości. Na podstawie krytycznej analizy literatury została zaprezentowana wielowymiarowość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w świetle idei CSR. Wskazano również znaczący wzrost raportowania w obszarze społecznie odpowiedzialnej biznesu, wskazując tym samym nowy model sprawozdawczości, gdzie raporty społeczne stanowiłyby uzupełnienie dotychczasowego sprawozdania, i występowały pod nazwą „sprawozdanie przyszłości”. Zwrócono szczególną uwagę na kategorie kosztów i korzyści występujących w spółkach społecznie odpowiedzialnych. W wyniku dociekań w zakresie wzajemnych oddziaływań CSR i kategorii wyniku finansowego uznano pośrednią rolę wyniku finansowego w działaniach spółek społecznie odpowiedzialnych.
EN
The discussion about a socially responsible business has been going on for decades and has a global reach. This paper attempts to answer the question of whether CSR affects the development of the financial result of socially responsible companies, through the presentation the idea behind CSR and its multidimensionality. Based on a critical analysis of the literature, the paper presents the multidimensionality of the actions taken by the companies in light of the idea of CSR. It also indicates a significant increase in reporting in the area of corporate social responsibility of business, thus indicating a new reporting model, where social reports would complement existing reports, and would appear under the name of “the report of the future”. Special attention is paid to the categories of costs and benefits occurring in socially responsible companies. As a result of investigations in the field of interactions between the category of the financial result and CSR, the financial result has been found to have an indirect role in the actions of socially responsible companies.
Year
Volume
253
Pages
140-150
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
References
 • Anam L. (2014), CSR szansą na rozwój zawodowy biegłych rewidentów, wywiad w KIBR, https://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/4584/ (dostęp: 12.02.2016).
 • Filek J. (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Freeman R.E. (2010), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ignatowski R. i Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski i Z. Dobrowolski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa.
 • Jaspers K. (1965), Wolność i komunikacja, PWN, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 66/122.
 • Krukowska M. (2012), Jak oceniać społeczną odpowiedzialność biznesu, Scriptorium, Opole.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa.
 • Lewicka-Strzałecka A. (2009), Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 12, nr 1.
 • Matuszak Ł. (2014), Dylematy implementacji międzynarodowych raz zintegrowanej sprawozdawczości, Prace Naukowe, nr XXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy and Society – The Linh between Competitive Advantage and Coroporate Social Responsibility, “Harvard Business Review”, Vol. 84.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Stefanicki R. (2009), Złe zachowanie kosztuje, „Gazeta Wyborcza” z dnia 3-4 stycznia.
 • Weber M. (2008), The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Company--Level Measurement Approach for CSR, Centre for Sustainability Management, University of Luneburg, Luneburg.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, SGH, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminera (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, Wydawnictwo WSFiP, Bielsko-Biała.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_pl.pdf (dostęp:2.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0e432031-e461-4a28-8eb0-2d249e1cbb8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.