PL EN


2016 | 289 | 98-108
Article title

Wybrane miary starości demograficznej i ich implikacja dla oceny przestrzennego zróżnicowania tego zjawiska w Polsce

Content
Title variants
EN
Chosen measures of the demographic old age and their implication for the spatial diversifying this phenomenon in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ocenie stopnia zaawansowania starości demograficznej wykorzystuje się wiele miar. Na ile zatem ich wybór różnicuje ocenę tego zjawiska w ujęciu przestrzennym. Rozważania prowadzone były dla lat 1991-2011 według województw przy wykorzystaniu wskaźnika i indeksu starości oraz przeciętnego dalszego trwania życia oraz miary asymetrii rozkładu. Zbadano również, na ile województwa odznaczające się podobnym poziomem wartości danej miary, tworzą zwarte przestrzennie obszary oraz czy część Polski zachodniej charakteryzuje się mniejszym stopniem zaawansowania tego procesu, aniżeli jej część wschodnia.
EN
In the assessment of the degree of the progress of the demographic old age a lot of measures are being exploited. To what extent and so their choice is diversifying the evaluation of this occurrence in the spatial perspective. Dissertations are being kept for 1991-2011 years, according to provinces at using the indicator and the index of the old age and the average of life and measures of the asymmetry of the disintegration. We have examined also, to what extent provinces being characterized by a similar level of the measure given to the value form clenched spatially areas and whether part of western Poland to be characterized oneself with lower degree of the progress of this process than her eastern part.
Year
Volume
289
Pages
98-108
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Statystyki i Demografii
References
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia demograficzne", nr 1(159).
 • d'Albis H., Collard F. (2013), Age Groups and the Measure of Population Aging, "Demographic Research", nr 29.
 • Cieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 2(146).
 • Clarke J.I. (1965), Population Geography, Pergamon Press, Oxford.
 • Długosz Z. (1997), Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, "Czasopismo Geograficzne", nr 68(2).
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Frątczak E. (2002), Proces starzenia się ludności Polski, "Studia Demograficzne", nr 2(142).
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Kondrat W. (1972), Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970, "Studia i Prace Statystyczne", nr 40.
 • Kosiński L. (1967), Geografia ludności, PWN, Warszawa.
 • Kot S.M., Kurkiewicz J. (2004), The New Measures of the Population Ageing, "Studia Demograficzne", nr 2(146).
 • Kowaleski J. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowaleski J.T. (red.) (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kurek S. (2001), Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu, "Studia Demograficzne", nr 1(139).
 • Kurek S. (2004), The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988-2001, "Bulletin of Geography", No. 2.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Prace Monograficzne AP", nr 497, Kraków.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Podogrodzka M. (2014), Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991-2010, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 167.
 • Potrykowska A. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce, "Przegląd Geograficzny", nr 1.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa.
 • Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.
 • Rowland D.T. (1996), Population Momentum as a Measure of Aging, "European Journal of Population", No. 12.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2005), Average Remaining Lifetimes Can Increase as Human Populations Age, "Nature", No. 435.
 • Sanderson W., Scherbov S. (2007), A New Perspective on Population Ageing, "Demographic Research", Vol. 16(2).
 • Wieniecki I.G. (1981), Metody statystyczne w demografii, PWE, Warszawa.
 • World Population Prospects. The 2004 Revision (2005), UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York.
 • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 12.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0e4adf09-7e78-4314-b8a8-2fc6b4715355
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.