PL EN


2016 | 273 | 132-144
Article title

Znaczenie wpływów z karty podatkowej w dochodach własnych gmin w latach 2005-2014

Content
Title variants
EN
Importance of personal income tax revenues (self-employment) in the local government budget in the years 2005-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono znaczenie dochodów własnych gminy w realizacji jej zadań. Analizą objęte zostały w szczególności wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Przybliżono również istotę karty podatkowej jako zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych. Ponadto w artykule przedstawiono, jak kształtowały się dochody własne gmin oraz dochody z karty podatkowej w latach 2005-2014. Podjęto także próbę analizy i oceny wpływu dochodów z karty podatkowej na dochody własne gmin w badanym okresie. Przedstawiono również strukturę dochodów własnych w celu zobrazowania marginalnego znaczenia wpływów z karty podatkowej na tle innych dochodów podatkowych gminy.
EN
The article presents the importance of municipality income to implement its tasks. It approximated the essence of personal income tax as a flat-rate form of taxation. In addition, the article presents how local budget revenues and personal income tax (self- -employment) developed during the years 2005-2014. In the period considered, the researchers attempted to analyze and evaluate the impact of the revenue from the personal income tax (self-employment) on municipal revenues. The article also presents the structure of own revenues in order to illustrate the marginal significance of the proceeds of the flat-rate form of taxation against other income tax municipality.
Year
Volume
273
Pages
132-144
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2010), Leksykon "RYCZAŁTU" 2010, Unimex Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Ciupek B., Famulska T. (red.) (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Fila M. (2006), Karta podatkowa w 2006 roku, Difin, Warszawa.
 • Kotlińska J. (2009), Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", r. LXXI, z. 3.
 • Markowski W. (2015), ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus s.c., Łódź.
 • Mikołajczyk D. (2012), Finansowanie i realizacja wybranych zadań własnych miasta i gminy Kłodawa w latach 2006-2010, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 270.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r., "Monitor Polski" 2015, poz. 1120.
 • Olesińska A. (2009), Polskie prawo podatkowe - zarys systemu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Owsiak S. (2013), Finanse publiczne - teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Poszwa M. (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rosiński R. (2010), Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa.
 • Siudaj M. (2014), Karta podatkowa coraz mniej popularna, "Tax Care" z 9 listopada.
 • Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, WN PWN, Warszawa.
 • Szczypa P. (2015), Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Walczak M., Kowalczyk M. (2010), Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
 • Zwierzyńska A. (2015), Funkcjonowanie uproszczonych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych w latach 2004-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Szczecin.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 10.02.2016).
 • [www 2] http://www.finanse.mf.gov.pl (dostęp: 10.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0e52d83b-dad4-418d-89d5-28da50b78a46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.