PL EN


2017 | 311 | 208-219
Article title

Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej

Content
Title variants
EN
B+R sector influence on the Polish economy competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiele polskich podmiotów stara się o realizację projektów badawczo- -rozwojowych, często minimalizując ryzyko poprzez finansowanie ich ze środków publicznych. Sukces definiowany jest wdrożeniem innowacyjnego produktu lub technologii, który wcześniej został stworzony w laboratorium jednostki naukowo-badawczej, uczelni wyższej, ale także w prywatnym dziale badawczym przedsiębiorstwa znającego rynek, konkurencję i potrzeby konsumentów. Również tak zwany plan Morawieckiego przewiduje znaczny wzrost nakładów na badania i rozwój. Jest to związane z przeświadczeniem, iż poziom tych wydatków determinuje konkurencyjność gospodarki, a skuteczna polityka innowacyjna prowadzi do dobrobytu społeczeństwa. W przypadku Polski, znaczącą rolę w tym procesie pełni szeroko rozumiany sektor B+R. Autor artykułu dokonuje analizy znaczenia sektora B+R w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki.
EN
Very often many of the Polish subjects want to minimize the risk of their efforts to complete research and development projects by utilizing public means. The success is determined by initiating an innovative project or advanced technology which was earlier created in the laboratory of scientific and research unit, technical college, but also private research branches experienced with competition and consumers’ requirements. Also the so called Morawiecki’s plan provides considerable growth of expenses on the research and development. It is connected with conviction that the level of business spending raise the competitiveness of economy and the effective innovative policy leads to the welfare of society. In case of Poland the significant role in this process belongs to the widely understood sector R&D. The author of the article performs analysis of meaning of the sector R&D in the context of competitiveness of the Polish economy.
Year
Volume
311
Pages
208-219
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studia doktoranckie
References
 • Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D. (2015), Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia oraz metody i środki prawne wpływu państwa na gospodarkę jako punkt wyjścia do rozważań nad rolą państwa w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw [w:] A. Brzezińska-Rawa (red.), Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych – perspektywy rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Cornell University (2016), The Global Innovation Index 2016, Winning with Global Innovation, INSEAD, WIPO, Szwajcaria.
 • European Commission (2012), Science, Technology and Innovation 2012 edition, Brussels.
 • European Commission (2016), European Innovation Scoreboard 2016, Brussels.
 • GUS (2015a), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., Warszawa.
 • GUS (2015b), Nauka i technika w 2014 r., Warszawa.
 • Instytut Badań i Analiz (2015), Nastroje gospodarcze wśród mikro- i małych firm w I połowie 2015 r. oraz prognozy na II połowę 2015 r., Grupa OSB, Olsztyn.
 • Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2013), Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016, Bruksela.
 • Kornai J. (2014), Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu, Fundacja GAP, Kraków.
 • KPMG (2013), Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce. Perspektywa 2020, Warszawa.
 • Krajewski S. (2014), Innowacyjność polskiej gospodarki. Mity i fakty, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Miarkowski A. (2016), Ulżyć innowacjom: Uwagi do projektu zmian w uldze podatkowej na działalność badawczo-rozwojową, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ministerstwo Finansów (2012), Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, MIiR, Warszawa.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (2006), Podręcznik Frascati. Proponowane Procedury Standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, MNiSW, Warszawa.
 • Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PAIiIZ (2015), Why Poland? Warszawa.
 • PARP (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, PIB, Warszawa.
 • Polska Rada Biznesu i DeLAB (2016), Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju (2016), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa.
 • Strużycki M., Bojewska B. (2011), Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • World Economic Forum (2016), The Global Competitiveness Report 2016-2017, Geneva.
 • [www 1] http://www.money.pl/forum-ekonomiczne-w-krynicy-2016/gowin-zapowiadarewolucje-na-najwiekszych (dostęp: 24.09.2016).
 • [www 2] http://www.msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podatki-innowacyjnefirmy (dostęp: 24.09.2016).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets (dostęp: 24.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0fb5c652-12c6-4671-91f7-acd8efc985bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.