PL EN


2015 | 238 | 153-179
Article title

Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji sektora bankowego

Content
Title variants
EN
Selected Aspects of the Banking Sector Restructuring Process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania świadczenia usług bankowych, będące efektem zjawiska globalizacji, stanowią źródło szeroko pojętego ryzyka, na które narażeni są pośrednicy finansowi, w szczególności banki. Nadmierne rozmiary podjętego ryzyka i jego nowe rodzaje sprzyjają pojawianiu się sytuacji grożących utratą ich wypłacalności. Jednym z możliwych rozwiązań umożliwiających ochronę banku przed upadłością jest podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Pojęcie restrukturyzacji i jej zakres nie jest jednak ujednolicone, zarówno w źródłach prawa, jak i w źródłach literaturowych, co powoduje chaos interpretacyjny omawianego pojęcia. W niniejszym artykule dokonano przeglądu obowiązujących aktów prawnych posługujących się pojęciami: postępowanie naprawcze, restrukturyzacja i likwidacja banków, określono zakres restrukturyzacji, omówiono działania UE na rzecz restrukturyzacji europejskiego sektora bankowego i narzędzia restrukturyzacji, zwracając wśród nich szczególną uwagę na rangę konsolidacji, zwłaszcza przejęć banków zagrożonych przez banki silniejsze, co pozwala zachować ciągłość działania banku i stabilność finansową sektora finansowego. Przejęcia są jednym z preferowanych narzędzi rozwiązywania problemów banków będących na skraju upadłości, uwzględnionym w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych dylematów związanych z zakresem pojęcia "restrukturyzacja banków", pokryzysowych działań UE na rzecz restrukturyzacji europejskiego sektora bankowego oraz konsolidacji, uważanej za jedno z najczęściej stosowanych i preferowanych narzędzi restrukturyzacji współczesnych banków, zarówno zagrożonych (ochrona stabilności sektora dzięki wykorzystaniu fuzji i przejęć), jak i zdrowych, dążących do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i efektywności działania, dzięki osiąganemu w jej wyniku efektowi synergii.
EN
Dynamically changing conditions of banking services, which are the result of phenomenon of globalization, are the source of the risks in broad meaning, on which financial intermediaries, particularly banks, are exposed. Excessive value of taken risk and its new types favor situations, threatening the loss of their solvency. One of the possible solution, allowing protection of a bank from bankruptcy, is to start the restructuring process. The concept of restructuring and its range is not uniform, both in the sources of law, as well as in literature, which cause a chaos interpretation of this concept. In this article was made a review of existing legal acts, which take into account the concepts of reorganization proceedings, restructuring and liquidation of banks, defined the scope of the restructuring, discussed the European Union's activities for restructuring of the European banking sector and restructuring tools, paying particular attention to the importance of consolidation, mainly acquisitions of threatened banks by stronger banks, which allow to keep continuity of bank's operation and the financial stability of financial sector. Acquisitions are one of the preferred tools for solving problems of banks that are on the verge of bankruptcy, included in a uniform mechanism for restructuring and orderly liquidation. The aim of the article is to present: essential dilemmas associated with the concept of 'bank's restructuring', post-crisis European Union's activities for restructuring and consolidation of on the European banking sector, considered as a one of the most used and preferred tools of restructuring of modern banks, both threatened (protection of sector's stability through mergers and acquisitions) and 'healthy', seeking to strengthen the competitive position and efficiency, through - attained as a result - synergy effect.
Year
Volume
238
Pages
153-179
Physical description
Contributors
References
 • Bralczyk J. (red.), (2005), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, PWN, Warszawa.
 • Buszko M. (2005), Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce - wyniki badania ankietowego, "Bank i Kredyt", sierpień.
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2014), Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, OJ z 12.06.2014 r. L 173/149.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15 maja 2014 roku ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, OJ z 12.06.2014 r. L 173/190.
 • Frąckowiak W. (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • "Głos Banków Spółdzielczych"(2011), nr 25.
 • Gronkiewicz-Waltz H. (2000), Szansa w jednolitej strukturze, "Bank spółdzielczy", nr 4.
 • Herdan A. (2008), Fuzje, przejęcia ...wybrane aspekty integracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Janasz W., (red.) (2005), Innowacje, ryzyko, zarządzanie wiedzą, strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Janusz A. (2013), Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Lublin, Vol. XLVII, 3.
 • Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa.
 • Korzeb Z. (2010), Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa.
 • Meder M., Malec-Wasilewska A. (2010), Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym: ryzyko warte podjęcia, "Bank", nr 6.
 • Milner N. (2010), Success in Mergers and Acquisitions. Lessons from M&A analysis since 1967, Milner Growing Company Value.
 • Pietrzak B. (2008), System bankowy, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce. Tom 1, PWN, Warszawa.
 • Piotrowska A. (2010), Łączenie banków w formie spółki akcyjnej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Pollner J. (2013), Podział ryzyka i ponoszenie konsekwencji ryzyka - nowa generacja regulacji dotyczących uporządkowanej likwidacji, "Zeszyty BRE - CASE", nr 124.
 • Prusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, OJ z 30.07.2014 r. L 225/1.
 • Skowroński R., Przyczyny niepowodzeń w transakcjach fuzji i przejęć, http://www.inwestycje.pl/fuzje_przejecia/przyczyny_niepowodzen_w_transakcjach_ fuzji_i_przejec;56282;0.html
 • Solarz J.K. (1996), Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Stasiak R. (2000), Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Stępień K. (2004), Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Uchwała nr 9/98 KNB z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia banków spółdzielczych w kapitał założycielski, Dz. Urz. NBP nr 19, poz. 44.
 • Ustawa z 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 226.
 • Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1866 ze zm.
 • Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 128, 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830.
 • Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 109 ze zm.
 • Ustawa z 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82 ze zm.
 • Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 ze zm.
 • [www 1] http://bs.net.pl/prawo/fundusz-stabilizacyjny-bfg-uzasadnienie (dostęp: 30.10.2014).
 • [www 2] http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/jak-naprawiac-bankigdy- sie-popsuja/ (dostęp: 30.10.2014).
 • [www 3] http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/792023,h-bner-restrukturyzacja-bankowpod- lupa-unii-europejskiej.html (dostęp: 30.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0fcfc889-969b-42ad-8e17-c2afe7857761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.