PL EN


2017 | 345 | 98-113
Article title

Postrzeganie zasad etyki przez studentów i czynnych zawodowo przedstawicieli zawodów księgowych

Content
Title variants
EN
Adherence to the principles of ethics by students and the professionally active representatives of accounting professions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie postrzegania zawodów księgowych i wartości etycznych z nimi kojarzonych przez młodych ludzi, którzy wykonują bądź zamierzają takie zawody wykonywać. Na wstępie postawiono tezę badań: podejście do zawodów księgowych oraz postrzeganie przypisanych do nich wartości etycznych są takie same w przypadku studentów, realizujących przedmioty Standardy sprawozdawczości finansowej oraz Audyt wewnętrzny i rewizja finansowa, co u młodych specjalistów wykonujących te zawody. Tezę zweryfikowano poprzez porównanie przeprowadzonych badań ankietowych z badaniami Europejskiej Federacji Księgowych. Celem dociekań było także lepsze zrozumienie tego, czym dla młodych jest etyka zawodowa księgowych oraz skuteczności przekazu treści dotyczących zagadnień etyki w ramach prowadzonych przedmiotów.
EN
The purpose of the article was to examine the perception of accounting professions and the ethical values associated with them by young people who perform or intend to perform such professions. The study’s premise is that the approach to accounting professions, i.e., the reasons for their choice and the perception of the ethical values attributed to them, are the same for students who have completed the Financial reporting standards and Internal audit and auditing subjects as well as young students of these professions. This thesis was verified by comparing surveys conducted in a group of students from one of Krakow’s universities and with research conducted by the European Federation of Accountants. It was equally important for the research to gain a better understanding of what accountants’ ethics meant and how effective was the transmission of ethical content within the curricula for the young professionals.
Year
Volume
345
Pages
98-113
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie (2011), PwC, www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf (dostęp: 1.03.2017).
 • Ethics: Some Views from Young Professional Accountants (2016), FEE, http://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1609_Outcome_of_the_FEE_survey_towards_YP.pdf (dostęp: 2.03.2017).
 • Karmańska A. (2007), Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość, wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Karmańska A., red. (2016), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane), http://www.skwp.pl/Miedzynarodowe,Standardy,Edukacyjne,1-8,(zaktualizowane),13827.html (dostęp: 29.01.2017).
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych (2009), IFAC, tłum SKwP, http://www.warszawa.kibr.org.pl (dostęp: 30.01.2017).
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2012), SKwP, Warszawa.
 • Komunikat nr 16 Ministra Finansów z 18.07.2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, Dz.Urz. MF z 3.08.2006 r.
 • Krajewska S., Stronczek A. (2015), Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 82(138), s. 65-79.
 • Mazurkiewicz G. (2015), Dylematy etyczne w rachunkowości – jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 120, s. 67-78.
 • Problem nadużyć i korupcji w firmach. Porównanie wyników badania w wybranych regionach Polski (2015), Ernst & Young,, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach/$FILE/Badanie_EY_Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach.pdf (dostęp: 1.03.2017).
 • Sawicka J., Stronczek A. (2015), Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek – przykład banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 244, s.168-180.
 • Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2544487 (dostęp: 16.01.2017).
 • Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza, podejście strategiczne i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa.
 • [www 1] www.skwp.pl/Miedzynarodowe,Standardy,Edukacyjne,1-8,(zaktualizowane),13827.html (dostęp: 28.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-106f9b20-bd23-4b4c-bffd-371acf34ab68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.