PL EN


2016 | 274 | 99-112
Article title

Sumienie menedżera w przestrzeni gospodarczej

Content
Title variants
EN
Conscience of the manager in the economic space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca menedżera jest specyficzna. Odpowiada ona bowiem nie tylko za potrzeby firmy, ale także za tworzenie odpowiednich relacji interpersonalnych. Dlatego też osoba zarządzająca oprócz tego, że powinna być odpowiednio przygotowana pod względem merytorycznym do wykonywania swej pracy, powinna mieć także odpowiednie przygotowanie etyczne. Okazuje się bowiem, iż pełniona przez nią rola nie ma wyłącznie wymiaru ekonomicznego, ale w znacznej mierze obciążona jest ładunkiem odpowiedzialności moralnej. Sprzyja to pojawieniu się przeróżnych dylematów moralnych, które nie zawsze można łatwo rozwiązać, odwołując się do reguł prawa stanowionego. W takim przypadku ostateczną instancją doradczą, a zarazem rozsądzającą staje się własne sumienie menedżera. Ważnym jest przeto, by było ono właściwie ukształtowane, a przez to miało siłę wiążącą w podejmowaniu właściwych decyzji. Pomocą dla właściwego ukształtowania sumienia mogą być kodeksy etyczne. W przypadku kadry zarządzającej warto odwołać się do Kodeksu Etyki Menadżera. Dodatkową pomocą może stać się norma personalistyczna, nakazująca afirmację godności każdej osoby.
EN
Manager’s work is specific. It tackles not only the specific needs of a company but also creation of appropriate interpersonal relations. Therefore, a manager, even though having sound content-related background, to perform her/his work should also have adequate ethical formation. It turns out that managerial role encompasses not only the economic dimension, but also contains loads of moral responsibility. This leads to emergence of various moral dilemmas that cannot be easily solved by referring to the rules of statutory law. Conscience is though the final advisor and point of reference. It is important, therefore, that the conscience is properly shaped so that it could be a binding force in making right decisions. Codes of ethics might be helpful for the proper formation of the conscience. It is worth for executives to refer to the managers’ code of ethics. The personalistic norm, requiring affirmation of every person’s dignity, might also be helpful.
Year
Volume
274
Pages
99-112
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
References
 • Bieniok H. (2001), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Dylus A. (2002), Godność człowieka w procesie pracy [w:] E. Wichrowska-Janikowska (red.), Godność pracownika kategorią prawa pracy, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Haber L.H. (1993), Management - zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kapias M. (2005), Etyka jako pożądany element działalności gospodarczej człowieka [w:] G. Polok (red.), Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, "Studia Ekonomiczne", nr 35, Katowice.
 • Kapias M., Polok G. (2013), Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność? Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Kochmańska A. (2010), Zarządzanie personelem wielokulturowym na podstawie badań własnych, "Zarządzanie i Edukacja", nr 68-69.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2002), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubik K. (2012), Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Listwan T. (2010), Zarządzanie kadrami. Materiały do ćwiczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mintzberg H. (1971), Managerial Work: Analysis from Observation, "Management Science", 18(2).
 • Olczyk A. (2000), Sumienie jako "norma normans" i jako "norma normata" według encykliki "Veritatis Splendor" Jana Pawła II, "Częstochowskie Studia Teologiczne", nr 28.
 • Penc J. (2005), Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa.
 • Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Platon (1992), Obrona Sokratesa, PIW, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Polok G. (2010), Kodeks etyczny podstawowym narzędziem regulacji zachowań osób i podmiotów rynkowych w przestrzeni gospodarczej [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, t. 4, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice.
 • Polok G. (2015), Etyka w pracy menedżera [w:] L. Sadovicova, J. Charaśna-Blachucik (red.), Nauki społeczne a kształtowanie osobowości, Studia i monografie zeszyt nr 417, Politechnika Opolska, Opole.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Styczeń T. (1983), ABC etyki, RW KUL, Lublin.
 • Styczeń T. (1984), W drodze do etyki, RW KUL, Lublin.
 • Styczeń T. (1993), Wprowadzenie do etyki, RW KUL, Lublin.
 • Ślipko T. (1974), Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków.
 • Watson T. (2001), W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.smwp.org/index.php?go=30 (dostęp: 26.11.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10da3702-bab4-45ad-aa36-be6edbd4178e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.