PL EN


2016 | 263 | 36-49
Article title

Determinanty wynagrodzenia zarządu– porównanie sektorowe

Content
Title variants
EN
Determinants of top executive’s remuneration policy– sectors comparison
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka wynagrodzeń kadry kierowniczej najwyższego szczebla wzbudza zainteresowanie od wielu lat. Przez długi okres uwaga skupiała się na poszukiwaniach zależności między płacą osób zarządzających a wynikami ekonomicznymi spółek. Sytuacja znacząco się zmieniła po wybuchu kryzysu finansowego w latach 2007-2008, kiedy to zwrócono uwagę na specyfikę poszczególnych sektorów gospodarki, która ma istotny wpływ na politykę wynagradzania. W tym kontekście szczególne kontrowersje wywołuje ocena polityki wynagradzania w sektorze bankowym. Celem artykułu jest ocena czynników determinujących wynagrodzenia członków zarządów w bankach i spółkach przemysłowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie zostało przeprowadzone na próbie panelowej obejmującej 16 banków publicznych i 33 spółki przemysłowe. Otrzymane rezultaty nie potwierdzają występowania istotnych różnic w polityce wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w porównaniu z innymi sektorami gospodarki. Mogą być zatem przyczynkiem w dyskusjach na temat konieczności obejmowania instytucji sektora finansowego szczególnymi regulacjami w reakcji na kryzys finansowy z lat 2007-2008.
EN
The issue of top executive’s remuneration policy has generated interest for many years. For a long time attention was focused on the search for the relationship between the pay of managers and economic performance. The situation changed dramatically after the outbreak of the financial crisis in 2007-2008, when it drew attention to the specificities of the different sectors of the economy, which has a significant impact on the remuneration policy. In this context, the controversy calls the assessment of remuneration policies in the banking sector. This article aims to assess the factors determining the remuneration of management board members at banks and industrial companies listed at the Stock Exchange in Warsaw. The study was conducted on a sample panel consisting of 16 public banks and 33 industrial companies. The obtained results do not confirm the presence of significant differences in executive compensation policies in the banking sector compared to other sectors of the economy. They can therefore be a contribution to the discussions on the need to embrace financial sector institutions specific regulations in response to the financial crisis of 2007-2008.
Year
Volume
263
Pages
36-49
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
References
 • Adams R., Mehran H. (2003), Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?, „FRBNY Economic Policy Review”, April.
 • Aduda J. (2011), The Relationship between Executive Compensation and Firm Performance in the Kenyan Banking Sector, „Journal of Accounting and Taxation”, Vol. 3(6).
 • Ang J., Lauterbach B., Schreiber B. (2000), Pay at the Executive Suite: How do U.S. Banks Compensate Their Top Management Teams?, „Recent Work, Finance”, Anderson Graduate School of Management, UC Los Angeles.
 • Angbazo L., Narayanan R. (1997), Top Management Compensation and the Structure of the Board of Directors in Commercial Banks, „European Finance Review”, No. 1.
 • Barro J.R., Barro R.J. (1990), Pay, Performance, and Turnover of Bank CEOs, „Journal of Labor Economics”, Vol. 8, No. 4.
 • Burghof H.P., Hofmann C. (2000), Executives’ Compensation of European Banks. Disclosure, Sensitivity, and Their Impact on Bank Performance, „Munich Business Research”.
 • Byrd J., Cooperman E.S., Wolfe G.A. (2007), Another Look at Director Independence, FMA Meeting in Orlando, Florida.
 • Conyoni M.J. i in. (2010), The Executive Compensation Controversy: A Transatlantic Analysis, Fondazione Rodolfo de Bevedetti, May.
 • Demsetz R.S., Saidenberg M.R. (1999), Looking Beyond the CEO: Executive Compensation at Banks, FRB of New York Staff Report No. 68.
 • Dong G.N. (2013), Excessive Bank CEO Pay and Financial Crisis: Evidence from Structural Estimation, June, http://www.columbia.edu/~gd2243/docs/bank.pdf.
 • Doucouliagos H., Haman J., Askary S. (2007), Directors’ Remuneration and Performance in Australian Banking, „Corporate Governance”, Vol. 15, No. 6.
 • Egger P.H., Ehrlich M. von, Radulescu D. (2012), How Much it Pays to Work in the Financial Sector, „CESifo Economic Studies”, Vol. 58, No. 1.
 • Gregg P., Jewell S., Tonks I. (2012), Executive Pay and Performance: Did Bankers’ Bonuses Cause the Crisis?, „International Review of Finance”, Vol. 12, No. 1.
 • Houston J.F., James C. (1995), CEO Compensation and Bank Risk. Is Compensation in Banking Structured to Promote Risk Taking?, „Journal of Monetary Economics”, No. 36.
 • John K., Qian Y. (2003), Incentive Features in CEO Compensation in the Banking Industry, „FRBNY Economic Policy Review”, April.
 • Luo Y., Jackson D.O. (2012), Executive Compensation, Ownership Structure and Firm Performance in Chinese Financial Corporation, „Global Business and FinanceReview”, Spring.
 • Marcinkowska M. (2010), Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach? [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, UŁ, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10dec630-6a15-42a4-b100-6cda01a07c80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.