PL EN


2018 | 365 | 5-29
Article title

Hybrydyzacja jako współczesny wzorzec rozwoju polskich miast

Authors
Content
Title variants
EN
Hybridization as a modern pattern of development of Polish cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematyka artykułu skupia się na zagadnieniach związanych z refleksją nad wybranymi koncepcjami rozwoju miast oraz na sformułowaniu cech wyróżniających dla współczesnych tendencji rozwoju pojawiających się w polskich miastach ujętych w kategorię rozwoju hybrydowego. Głównym celem jest identyfikacja nieciągłych i wysoce zróżnicowanych tendencji rozwoju miast w Polsce odzwierciedlających hybrydowe wzorce ich rozwoju, wraz z wyróżnieniem grup miast cechujących się zbliżoną dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego. Metodyka badawcza obejmuje analizy prowadzone dla wszystkich miast w Polsce z wykorzystaniem narzędzi analizy statystycznej oraz analizy grupowania.
EN
The article focuses on issues related to the reflection on the select concepts of cities development and on the formulation of the distinguishing characteristics of contemporary development trends emerging in the Polish cities included in the category of hybrid development. The main goal of the article is to identify nonlinear and highly diversified urban development trends in Poland reflecting by hybrid patterns of their development, along with distinguishing groups of cities characterized by similar dynamics of socio-economic development. The research methodology includes analyzes for all cities in Poland using statistical analysis tools along with cluster analysis.
Year
Volume
365
Pages
5-29
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
References
 • Barnett J. (2001), Adapting to Climate Change in Pacific Island Communities, “World Development”, No. 29, s. 977-993.
 • Bosher L., Coaffee N. (2008), Editorial: International Perspective on Urban Resilience, “Urban Design and Planning”, Vol. 161, Iss. DP4, s. 145-146.
 • Brand U. (2012), „Green Economy” – The Next Oxymoron? No Lessons Learned from Failures of Implementing Sustainable Development, “GAIA”, Vol. 21, No. 1, s. 28-35.
 • Brandenburg H. (2002), Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Camagini R. (1991), Innovation Networks: Spatial Perspectives, Belhaven, London.
 • Domański R. (1992), Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności rozwoju, „Studia KPZK PAN”, PWN, Warszawa, t. 100.
 • Drobniak A. (2010), Sieci miast kreatywnych – wybrane przykłady [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 143-153.
 • Drobniak A. (2012), Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Drobniak A. (2014), Method for Assessing the Resilience of City [w:] A. Drobniak (ed.), Urban Resilience Concept and Post-industrial Cities in Europe, University of Economics in Katowice – HELION SA Publishing Group, Katowice-Gliwice, s. 49-82.
 • Drobniak A. (2017), Economic Resilience and Hybridization of Development – A Case of the Central European Regions, “Regional Statistics”, Vol. 7, No. 1, s. 43-62.
 • Drobniak A., Janiszek M., Plac K. (2016), Zielona gospodarka i zielona infrastruktura jako mechanizmy wzmacniania gospodarczo-środowiskowego wymiaru prężności miejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442, s. 43-62.
 • Dziewoński K. (1976), Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, Instytut Geografii PAN, Prace Geograficzne nr 63, PWN, Warszawa.
 • Erbes R. (1966), Espaces economique et teorie de l’integration, Economie Applique, Paris, no 3-4, 658 s.
 • EU (2000), A Memorandum on Lifelong Learning, Commission of the European Communities, Brussels.
 • Fabiańska K., Rokita J. (1986), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Skrypty Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Fingleton B., Igliori D., Moore B. (2005), Cluster Dynamics: New Evidence and Projections for Computing Service in Great Britain, “Journal of Regional Science”, Vol. 45, No. 2, s. 283-311.
 • Florida R. (2005), Cities and Creative Class, Routledge, New York–London.
 • Foster K.A. (2007), A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience, Working Paper 2007-08, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley, s. 2-41.
 • Friedmann J., Alonso W. (1964), Regional Development Planning, The M.I.T. Press, Massachusetts.
 • Fukujama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Godlewska J. (2014), Rozwój zielonej gospodarki na szczeblu lokalnym – wybrane aspekty, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 37, tom 2, s. 21-32.
 • Godschalk D.R. (2003), Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, “Natural Hazards Review”, 4(3), s. 136-143.
 • Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. (2014), The Hybrid Spatialities of Transition: Capitalism, Legacy and Uneven Urban Economic Restructuring “Urban Studies”, 51(4), March, s. 617-633.
 • Gorzelak G. (2003), Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(11), s. 37-58.
 • Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), s. 25-48.
 • Grzeszczak J. (1971), Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. (Na przykładzie Francji), „Studia KPZK PAN”, PWN, Warszawa, t. 36.
 • Gwosdz K. (2014), Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hanna H., Picciotto R. (2000), The Challenge of Comprehensive and Participatory Development. Lessons for Experience, World Bank, Washington.
 • Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Hill E., Clair T., Wial H. (2010), Economic Shocks and Regional Economic Resilience, George Washington, Urban Institute. Building Resilience Region Project. Conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilience Regions, Washington DC, May 20-21, s. 1-69.
 • Hryniewicz J.T. (2000), Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(2), s. 53-77.
 • Jewtuchowicz A. (2010), Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 826, s. 101-115.
 • Keeble D. (2000), Collective Learning Process in European High-Technology Milieux [w:] D. Keeble, F. Wilkinson (eds.), Hight Technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe, Aldershot, Ashgate, s. 182-198.
 • Klasik A. (2008), Kreatywne miasta i aglomeracje. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 50-51.
 • Klasik A., red. (1979), Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych, KPZK PAN, PWN, Warszawa, t. 70.
 • Klasik A., Kuźnik F. (1998), Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole, t. II, s. 395-396.
 • Klein R.J.T., Nicholls R.J., Thomalla F. (2003), Resilience to Natural Hazards. How Useful Is the Concept? “Environmental Hazards”, 5(1/2), s. 35-45.
 • Korenik S. (2008), Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych [w:] Z. Przybyła, K. Miszczak (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 236, Warszawa, s. 75-82.
 • Korenik S. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a duże miasta. Podstawowe relacje [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 40-47.
 • Kuhnen F. (1987), Causes of Underdevelopment and Concepts of Development – Introduction to Development Theories, “The Journal of Development Studies”, Vol. VIII, s. 11-25.
 • Landry Ch. (2008), The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan, London.
 • Lang T. (2011), Urban Resilience and New Institutional Theory – A Happy Couple for Urban and Regional Studies? “German Annual of Spatial Research and Policy”, Berlin–Heidelberg, s. 15-24.
 • Leetmaa K., Tammaru T., Anniste K. (2009), From Priority-led to Market-led Suburbanisation in a Post-communist Metropolis, “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, Vol. 100, No. 4, s. 436-453.
 • Lorek A. (2008), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych w regionie śląskim [w:] D. Kotlorz (red.), Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Marshal A. (1920), Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Martin R. (2016), How Regions React to Recession: Resilience and the Role of Economic Structure, “Regional Studies”, Vol. 50, No. 4, s. 561-585.
 • Micek G. (2017), Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków.
 • Namyślak B. (2009), Przemysły kreatywne w aglomeracji wrocławskiej [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 117-124.
 • Nowakowska A. (2013), Terytorium – źródło procesów innowacji [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39-57.
 • Olejniczak K. (2003), Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(12), s. 55-76.
 • Osborne D., Geabler T. (2005), Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań.
 • Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • Pearce D., Barbier E. (2000), Blueprint for a Sustainab, Monarch Books.
 • Perroux F. (1950), Les espaces économicue, «Economie Appliqueé», Paris, t. III, no 1, 231 s.
 • Pietrzyk I. (1997), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego [w:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Putnam R. (1995), Bowling Alone. America's Declining Social Capital, “Journal of Democracy”, Vol. 6.1, s. 65-78.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, WN PWN, Warszawa.
 • Simme J., Martin R. (2009), The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach, “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, s. 1-17.
 • Słodczyk J., Szafranek E., Dębicka A. (2009), Uwarunkowania i perspektywy budowania kreatywnego miasta Opola [w:] A. Klasik (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 126-135.
 • Smith A., Timár J. (2010), Uneven Transformation: Space, Economy and Society 20 Years after the Collapse of State Socialism, “European Urban and Regional Studies”, 17(2), s. 115-125.
 • Sýkora L., Bouzarovsky S. (2012), Multiple Transformations: Conteptualising the Post-communist Urban Transition, “Urban Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 43-60.
 • Taşan-Kok T., Stead D., Lu P. (2013), Conceptual Overview of Resilience: History and Context [w:] A. Eraydin, T. Taşan-Kok (eds.), Resilience Thinking in Urban Planning, Springer, Dordrecht, s. 39-52.
 • UN (1987), United Nations Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations, New York.
 • Walker B., Salt D. (2006), Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People Changing World, Island Press, Washington.
 • Wardekker J.A., de Jong A., Knoop J.M., van der Sluis J.P. (2010), Operationalising the Resilience Approach to Adapting an Urban Delta to Uncertain Climate Changes, “Technological Forecasting and Social Change”, 77(7), s. 987-998.
 • Zakrzewska-Półtorak A. (2016), Inteligentne miasto katalizatorem rozwoju regionu? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 443, s. 282-291.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-10f0760e-fda3-4ee8-9981-88a8b58e3641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.