PL EN


2015 | 250 | 7-24
Article title

Miejskie obszary funkcjonalne a polityka miejska

Authors
Content
Title variants
EN
Functional urban areas in regional urban policy perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę określenia statusu miejskich obszarów funkcjonalnych jako obszarów interwencji w polityce miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego poziomu interwencji. Na tle różnych sposobów definiowania obszarów funkcjonalnych oraz różnych rozwiązań dotyczących stopnia decentralizacji polityki rozwoju podjęto próbę określenia wariantowych modeli polityki miejskiej prowadzonej w regionach, która nie może się odnosić do pojedynczych miast. Miejskie obszary funkcjonalne wydają się być dobrym narzędziem strukturyzacji relacji miedzy władzami miast i władzami regionu.
EN
The issue of functional urban areas being a subject to policy intervention, especially by regional authorities, is addressed in the paper. Different approaches to defining FUAs and varying attempts to policy decentralisation were the starting point for identifying variant models of regional urban policy. This policy must not target single cities. FUAs emerge as relevant structures for setting the patterns of relations between urban and regional authorities.
Year
Volume
250
Pages
7-24
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Baslé M. (2010), Connaissance et action publique, Economica, Paris.
 • Beal J., Fox S. (2013), Cities and Development, Routledge, London and New York.
 • Capello R. (2013), Territorial Patterns of Innovation [w:] Territorial Patterns of Innovation. An Inquiry on the Knowledge Economy in European Regions, eds. R. Capello, C. Lenzi, Routledge, London and New York.
 • Eppel E., Gill D., Lips M., Ryan B. (2014), The Cross-organizational Collaboration Solution? Conditions, Roles and Dynamics in New Zealand [w:] Crossing Boundaries in Public Management and Policy, eds. J. O’Flynn, D. Blackman, J. Halligan, Routledge, London and New York.
 • Guide sur la dimension urbaine des politiques de l’Union européenne. Introduction et partie 1. Commission Européenne, Bruxelles 2010. Nieformalne spotkanie ministrów w Toledo w sprawie rozwoju obszarów miejskich. Deklaracja. Presidencia Española. Toledo 22 czerwca 2010 r. Tłumaczenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Hall P., Hesse M. (2013), Cities, Follows and Scale: Policy Responses to the Dynamics of Integration and Disintegration [w:] Cities, Regions and Flows, eds. P.V. Hall, M. Hesse, Routledge, London and New York.
 • Keirstead J. (2013), Managing Transitions in Urban Energy Systems [w:] Urban Energy Systems. An Integrated Approach, eds. J. Keirstead, N. Shah, Routledge, London and New York.
 • Kim Y.-H., Short J.R. (2008), Cities and Economies, Routledge, London and New York.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Rada Ministrów (uchwała RM z dn. 13.12.2011), Warszawa.
 • Krajowa Polityka Miejska – projekt, wersja 1 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, marzec.
 • Krajowa Polityka Miejska – projekt, wersja 2 (2015), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, sierpień.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kuźnik F., Klasik A., Szczupak B., Baron M. (2015), Koncepcja regionalnej polityki miejskiej. Metodyka i studium przypadku [w:] Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Studia, tom CLXIVW, Warszawa.
 • Les regions fonctionelles. La recomposition des territories (2002), OECD, Paris.
 • Miles I., Gee S. (2013), Innovations and Creative Places [w:] Innovation Policy Challenges for the 21st Century, eds. D. Cox, J. Rigby, Routledge, London and New York.
 • Pietrzyk I. (2011), Perspektywy rozwoju regionalnego po 2013 roku, referat na konferencję ogólnopolską „Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KPZK PAN, Kraków, 23 września.
 • Places, Policy and Politics. Do Localities Matter? (2006), eds. M. Harloe, C.G. Pickvance, J. Urry, Unwin Hyman Ltd, London.
 • Polityka miejska państwa. Cele, priorytety, instrumenty (2009), opracował zespół w składzie: T. Markowski (kierownik zespołu), S. Gzell, M. Kochanowski, J. Korzeń, T. Taczewski, M. Staniszkis, W. Suchorzewski, T. Ossowicz, G. Rembacz, Warszawa, 5 czerwca (maszynopis powielany).
 • Scott A.J. (2013), A World in Emergence: Notes toward a Resynthesis of Urban – Economic Geography for the Twenty-first Century [w:] Re-framing Regional Development, ed. P.H. Cooke, Routledge, London and New York.
 • Założenia krajowej polityki miejskiej. Projekt (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec.
 • Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego w polityce spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (2013), MRR, projekt z 4 stycznia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-11310526-9b43-48bd-a234-bbefb1a49cd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.