PL EN


2016 | 291 | 7-23
Article title

Dynamika zatrudnienia a procesy globalizacyjne w wybranych państwach UE

Content
Title variants
EN
The dynamicso employment versus globalization processes in selected EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymusza na uczestnikach rynku pracy stojących zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej podporządkowanie się nowym realiom. Jednym z procesów wpływających na kondycję rynku pracy jest globalizacja, przyjmująca w przypadku rynku pracy wyraźną postać widoczną w zakresie zmian poziomu zatrudnienia i rozmiarów bezrobocia. Celem artykułu jest analiza dynamiki zatrudnienia w powiązaniu z wymogami stawianymi państwom unijnym w ramach najnowszych powszechnych strategii gospodarczych, czyli Lizbońskiej i EUROPA 2020. Szczegółowe analizy zostaną przeprowadzone dla państw bloku Europy Środkowo- -Wschodniej za okres 2004-2014, czyli po akcesji tych państw do struktur UE. We wstępnej części artykułu przedstawiono główne zalecenia wspomnianych strategii sformułowane w stosunku do rynku pracy.
EN
Constantly changing economic reality forces labour market participants, representing both supply and demand sides, to conform to the new reality. One of the processes that influence the labour market status is globalization which, in case of labour market, takes a clear form visible in changes of employment level and extent of unemployment. The aim of the article is to analyze the dynamics of employment with relation to the requirements set for EU countries within the latest common economic strategies, i.e., Lisbon and EUROPE 2020 strategies. Thorough analyses will be carried out for mid-eastern Europe countries for years 2004-2014, that is after their accession to EU structures. The introduction presents main recommendations of above mentioned strategies formulated in relation to the labour market.
Year
Volume
291
Pages
7-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2011), The Diagnosing Parameters the Labour Market Generation 50+ in the Selected EU Countries [w:] Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, UE, Katowice, s. 11-24.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2012), Problemy starzenia rynku pracy - analiza statystyczno- demograficzna dla wybranych państw UE [w:] Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych, red W. Szkutnik, "Studia Ekonomiczne", nr 76, UE, Katowice, s. 103-116.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2013), Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE - analiza statystyczna [w:] Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, red. W. Szkutnik, "Studia Ekonomiczne", nr 124, UE, Katowice.
 • Balcerowicz-Szkutnik M. (2014), Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE [w:] Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, red. W. Szkutnik, "Studia Ekonomiczne", nr 181, UE, Katowice.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Elagin S. (2014), Serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji jako echo procesów globalizacyjnych, "Studia Ekonomiczne", nr 181, UE, Katowice.
 • Bukowski M. (red.) (2011), Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, Warszawa.
 • Frobel F. i in. (1980), The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industralisation in Developing Countries, Cambrige University Press, Cambrige.
 • Krugman P. (1996), Technology, Trade and Factor Prices, NBER Working Papers 5355.
 • Krugman P., Lawrence R. (1994), Trade, Jobs, and Wages, NBER Working Papers 4478.
 • [www 1] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new ¤tDimension=DS-053514INDIC_EM (dostęp: 15.05.2014).
 • [www 2] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do?&state=new ¤tDimension=DS-053312INDIC_EM (dostęp: 22.05.2014).
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp: 31.05.2014).
 • [www 4] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ergaed&lang=en (dostęp: 29.05.2014).
 • [www 5] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitModifiedQuery.do (dostęp: 22.10.2014).
 • [www 6] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid= 9ea7d07e30e374824d2f305c4cde840cacb010791fc1.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMa NyTbx0Qe0 (dostęp: 29.05.2014).
 • [www 7] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_grt_a&lang=en (dostęp: 25.092014).
 • [www 8] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&lang=en (dostęp: 10.10.2014).
 • [www 9] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_ltu_a&lang=en (dostęp: 18.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-115c3767-a487-439a-aa0f-4dc5812899b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.