PL EN


2018 | 349 | 7-16
Article title

Jubileusze ważnych wydarzeń ekonomicznych w 2017 roku

Content
Title variants
EN
Great economic anniversaries in 2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rok 2017 obfitował w liczne rocznice, co było okazją do przedstawienia najważniejszych dokonań jubilatów, które w większości przypadków pozostają nadal aktualne. Jedna grupa jubileuszy dotyczyła ukazania się wybitnych prac. M. Kopernik dał początek polskiej myśli ekonomicznej. P.-P. Mercier de la Rivière stworzył podstawy prawa rynków zbytu. D. Ricardo sformułował oryginalne teorie pieniądza, renty gruntowej oraz kosztów komparatywnych. K. Marks wyraził myśl o cyklicznym rozwoju kapitalizmu. Zdaniem A.S.B. Leijonhufvuda najważniejszym dokonaniem J.M. Keynesa było odrzucenie licytatora L.M.E. Walrasa. Wreszcie E.S. Phelps skonstruował długookresową krzywą Phillipsa. Druga grupa jubileuszy była związana z urodzinami i śmiercią wybitnych uczonych. J.B. Say stworzył filary ekonomii klasycznej, P.S. Dupont de Nemours wprowadził termin „fizjokratyzm”, P. Ciompa wymyślił nazwę „ekonometria”, I. Fisher zmatematyzował i rozwinął teorię ekonomii, A.H.G. Wagner odkrył prawo wzrostu wydatków państwa, zaś E.H. Chamberlin sformułował teorię konkurencji monopolistycznej.
EN
The year 2017 has been full of anniversaries, which have been an opportunity to present the most important achievements of the jubilarians, which in most cases still remain of value. One group of the anniversaries has referred to outstanding works. Nicolaus Copernicus gave birth to Polish economic thought. P.-P. Mercier de la Rivière created the basis of the law of the market. D. Ricardo formulated original theories of money, of rent of land, and of comparative costs. K. Marx expressed the idea of the cyclical development of capitalism. According to A.S.B. Leijonhufvud, the most important achievement of J.M. Keynes was the rejection of the bidder L.M.E. Walras. Finally, E.S. Phelps built the long-run Phillips Curve. On the occasion of the birth and death anniversaries of eminent academics, it has been pointed out that J.B. Say created the pillars of classical economics, P.S. Dupont de Nemours introduced the term “physiocratism”, P. Ciompa invented the term “econometrics”, I. Fisher mathematized and developed the theory of economics, A.H.G. Wagner discovered the law of increasing state expenditure, while E.H. Chamberlin formulated the theory of monopolistic competition.
Year
Volume
349
Pages
7-16
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii
References
 • Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chamberlin E.H. (1946), The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the Theory of Value, Harvard University Press, Cambridge.
 • Ciompa P. (1910a), Grundrisse einer Oekonometrie und die auf der Nationalökonomie aufgebaute natürliche Theorie der Buchhaltung, Verlag des Handelsschulvereines in Lemberg, Lemberg.
 • Ciompa P. (1910b), Zarys ekonometryi i teorya buchalteryi, Osobne odbicie z XIX Rocznika Asekuracyjno-Ekonomicznego za rok 1910, Wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie – Z Drukarni „Słowa Polskiego” we Lwowie, Lwów.
 • Ciompa P. (1913), Drożyzna w Galicyi i nędza urzędnicza, Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, Lwów.
 • Fisher I. (1907), The Rate of Interest: Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena, The Macmillan Company, New York.
 • Fisher I. (1920), The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises, assisted by H.G. Brown, new and revised edition, The Macmillan Company, New York.
 • Gide K., Rist K. (1920), Historja doktryn ekonomicznych. Od fizjokratów do czasów najnowszych, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa–Lublin–Łódź–Poznań–Kraków.
 • Kopernik M. (1923a), Rozprawa o monecie [w:] Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza traktat o biciu monety, oprac. J. Dmochowski, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 • Kopernik M. (1923b), Sposób bicia monety [w:] Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza traktat o biciu monety, oprac. J. Dmochowski, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 • Kopernik M. (2007), Zarys traktatu O reformie monetarnej Prus Królewskich – Meditata (Rozmyślania), [Olsztyn?], 15 sierpnia 1517 r. [w:] M. Kopernik, Dzieła wszystkie, t. 3: Pisma pomniejsze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Leijonhufvud A. (1974), Keynes und die Keynesianer: Ein Interpretationsvorschlag [w:] von K. Brunner, H.G. Monissen, M.J.M. Neumann (hrsg.), Geldtheorie, Kiepenheuer & Witsch, Köln.
 • Marks K. (1970), Kapitał: krytyka ekonomii politycznej, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Phelps E.S. (1967), Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, „Economica”, New Series, Vol. 34, No. 135 (August).
 • Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 • Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa.
 • Wagner A. (1883), Finanzwissenschaft, 1. Theil, 3. Aufl., C.F. Winter’sche Verlagshandlung, Leipzig–Heidelberg.
 • Wagner A. (1892), Grundlegung der politischen Oekonomie, 1. Theil, 3. Aufl., C.F. Winter’sche Verlagshandlung, Leipzig.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-115d7913-60b1-41cc-97c4-3e799e8dcfca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.