PL EN


2016 | 298 | 43-51
Article title

Paradygmaty rachunkowości – rachunkowość w przyszłości

Authors
Content
Title variants
EN
The paradigms of accounting – accounting in future
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wyjaśnione zostało znaczenie paradygmatu według koncepcji T.S. Kuhna. Przedstawiona została istota paradygmatu w naukach społecznych w ogóle i w nauce rachunkowości oraz ich typologia z punktu widzenia różnych badaczy, zajmujących się tym zagadnieniem. Zwrócono uwagę na paradygmaty rachunkowości, mające znaczenie dla przyszłości rachunkowości.
EN
The article outlined the importance of paradigm according to the concept of T.S. Kuhn. Presented was the essence of paradigm in social sciences in general, and in accounting science. Also, presented was the typology of paradigm from the point of view of the different researchers dealing with these aspects. The article highlighted these paradigms, which are of particular importance for the future of the accounting.
Year
Volume
298
Pages
43-51
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Artienwicz N. (2011), Możliwość badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowości, jmf.wzr.pl/pim/2011_1_2_35.pdf (dostęp: 10.08.2015).
 • Bartkowiak R. (2010), Współczesne teorie ekonomiczne, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, t. 97, z. 2, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z2_s.16.pdf (dostęp: 7.08.2015).
 • Brzezin W. (1999), Paradygmaty współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 51, SKwP, Warszawa.
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarzadzaniu, www.wojciechczakon.com/pub/paradygmat-sieciowy-w-naukach-o-zarzadzaniu.pdf (dostęp: 10.08.2015).
 • Furman A. (2009), Encyklopedia „Epistema”, „Wiedza i Edukacja”, wiedzaiedukacja.eu/archives/20497 (dostęp: 8.08.2015).
 • Gmytrasiewicz M. (2011), Problemy współczesnej ogólnej teorii rachunkowości [w:] Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, SGH, Warszawa.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (2013), Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść ustaleń i refleksji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71(127), SKwP, s. 125-146.
 • Kuhn T.S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago.
 • Kwiecień M. (2015), Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, s. 2, www.pte.pl/kongres/referaty/Kwiecień Mirosława/Kwiecień M,-Dylematy rachunkowości jakonauki społecznej.pdf (dostęp: 7.08.2015).
 • Masztalerz M. (2011), Typologie paradygmatów w rachunkowości [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 107-117.
 • Mućko P. (2005), Paradygmaty rachunkowości i ich rola w badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 387, Prace Katedry Rachunkowości, nr 24, Szczecin, s. 229-238.
 • Musialik R. (2015), Paradygmat w ekonomii a paradygmat w zarządzaniu sektorem publicznym, www.ue.katowice.pl/upload/media/13-05.pdf (dostęp: 4.08.2015).
 • Nadolna B. (2012), Paradygmaty badawcze nauk społecznych a triangulacja metod badawczych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66(122), SKwP, s. 153-164.
 • Riahi-Belkaouri A. (2000), Accounting Theory, Business Press Thompson Learning, London.
 • Sojak S. (2011), Paradygmaty w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 25, s. 639-652.
 • Sumek-Brandys B. (2006), Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości [w:] Zeszyty Naukowe nr 691, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 21-30.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa.
 • Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66, Efektywność inwestycyjna i wycena przedsiębiorstw, s. 509-523.
 • [www 1] sjp.pl/paradygmat (dostęp: 9.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-116b2aa3-01ec-4f5c-ba0c-4bd4d81fdf9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.