PL EN


2017 | 331 | 123-133
Article title

Optymalne reguły wydatkowe w prowadzeniu polityki fiskalnej

Content
Title variants
EN
The importance of expenditure rules in the conduct of fiscal policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka fiskalna obejmuje decyzje rządu na temat wielkości i struktury wydatków publicznych oraz deficytu budżetowego. Jednym ze sposobów podejmowania decyzji są decyzje oparte na regułach. Reguły fiskalne są skutecznym narzędziem ograniczającym generowanie nadmiernego długu publicznego i nadmiernego deficytu budżetowego. Przy prowadzeniu polityki fiskalnej opartej na regułach fiskalnych zostaje wzmocniona ostrożność polityki fiskalnej i obiektywność w realizacji polityki budżetowej. Dlatego istotne praktyczne znaczenie ma znajomość reguły fiskalnej, dzięki której możliwe staje się podejmowanie optymalnych decyzji fiskalnych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. W pracy przedstawiono reguły wydatkowe jako reguły sprzężenia zwrotnego, których zastosowanie pozwala gospodarce rozwijać się zgodnie z pożądanymi ścieżkami. Ponadto pozwalają one na korektę podejmowanych decyzji dotyczących wydatków budżetowych po każdym kwartale. W artykule reguły wydatkowe zostały wyznaczone jako rozwiązanie problemu sterowania optymalnego.
EN
Fiscal policy includes government decisions on the size and structure of public expenditure and the budget deficit. One of the ways of making decisions are decisions based on rules. The fiscal rules are an effective tool for limiting of the generation of excessive public debt and excessive budget deficits. Conducting fiscal policy based on rules is strengthened the fiscal prudence and the objectivity in the realization of fiscal policy. Therefore, significant practical importance has the knowledge of a fiscal rule by which it is possible the optimal fiscal decisions-making in different phases of the business cycle. In this paper we present the expenditure rules as the feedback rule. The application of this rules allows the economy to grow in accordance with the desired paths. In addition, they allow to correction of decisions concerning budgetary spending after each quarter. In this article we present the expenditure rules as a solution of the optimal control problem.
Year
Volume
331
Pages
123-133
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Debortoli, D., Nunes R. (2012), Lack of commitment and the level of debt, "Journal of the European Economic Association", Vol. 11, Issue 5, s. 1053-1078.
  • Kendrick D.A. (1981), Stochastic control for economic models, McGraw-Hill, New York.
  • Kendrick D.A., Amman H.M. (2011), A Taylor rule for fiscal policy, Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series 11-17, October.
  • Marchewka-Bartkowiak K. (2012), Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", Vol. 10, No. 3.
  • Marattin L., Marzo M. (2008), An (un)pleasant arithmetic of fiscal policy: the case of Italian public debt, Working Paper of Department of Economics - University of Bologna, No. 625.
  • Sutherland D., Hoeller P., Merola R. (2012), Fiscal consolidation. Part 1. How much is needed and how to reduce debt to a prudent level? OECD Economics Department Working Paper, No. 932.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-123fb9cd-eeaf-4f3a-8c03-bf2d1bee4028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.