PL EN


2018 | 363 | 41-51
Article title

Znaczenie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w finansowaniu organizacji pożytku publicznego w Polsce

Content
Title variants
EN
The importance of 1% write-off from personal income tax in funding public benefit organizations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy znaczenia przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w finansowaniu działalności organizacji pożytku publicznego (OPP). Zarówno wartość dokonywanych przez podatników odpisów, jak i ich liczba w ostatnich latach wykazują tendencję wzrostową. Znaczenie tego źródła finansowania w całym sektorze OPP jest istotne, gdyż stanowi ono ok. 8,5% przychodów ogółem i pokrywa prawie 9% kosztów, a najwyższe relacje występują w organizacjach o największej skali pozyskiwanych tą drogą przychodów. Mankamentem mechanizmu „1%” jest duża asymetria w rozkładzie przychodów z tego źródła wśród OPP, przez co w dużej części organizacji ma ono marginalne znaczenie.
EN
The article analyses the importance of revenues from 1% personal income tax in funding the activities carried out by public benefit organizations (PBO). Both the value of write-offs made by taxpayers and their number have been showing an upward trend in recent years. The importance of this source of funding in the entire PBO sector is significant as it constitutes approx. 8,5% of total revenues and covers almost 9% of costs, with the highest ratio occurring in the organizations characterised by the largest scale of revenues obtained this way. The deficiency of “1%” mechanism takes the form of an extensive asymmetry in the distribution of revenues from this source among PBOs, which results in its marginal importance in the majority of such organizations.
Year
Volume
363
Pages
41-51
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Dziuba J. (2017), Preferencje podatkowe dotyczące działalności organizacji pozarządowych w polskim systemie podatkowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 478, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 162-173.
 • GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2017), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Kurleto M. (2008), Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Lexis- Nexis, Warszawa.
 • Moroń D. (2012), Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • MPiPS (2015), Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego, www.mpips.gov.pl (dostęp: 1.04.2018).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 200.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2018 r., poz. 450.
 • [www 1] https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyki (dostęp 10.04.2018).
 • [www 2] http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl (dostęp: 10.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1254cdeb-75f9-4f0e-86a4-52d22b277cc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.