PL EN


2018 | 347 | 22-33
Article title

Zagrożenia fiskalne wynikające z trendów demograficznych w krajach UE

Content
Title variants
EN
Fiscal risks resulting from demographic trends in EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ukazano powiązania zmian demograficznych powodujących starzenie się społeczeństw krajów Unii Europejskiej z sytuacją finansów publicznych w tych krajach w średnim i długim okresie. Podkreślono, że niekorzystne przewidywane trendy demograficzne tworzą wyzwania dla obecnej polityki fiskalnej, która powinna być prowadzona odpowiedzialnie i zapewniać stabilność fiskalną, oraz prowadzą do napięć fiskalnych stanowiących zagrożenie dla tej stabilności w przyszłości. Rozważania oparto na projekcji zmian demograficznych w krajach UE do 2060 r. przedstawionych w publikacji Komisji Europejskiej The 2015 Ageing Report oraz ostatnim raporcie na temat stabilności fiskalnej Debt Sustainability Monitor 2016.
EN
The article presents the links between demographic changes that cause aging of European Union societies and the situation of public finances in these countries in the medium and long term. It emphasizes that unfavorable demographic trends create challenges for current fiscal policy that should be responsibly and provide fiscal sustainability, and lead to fiscal risks that threaten future stability. Considerations based on the projected demographic change in the EU countries by 2060, presented in the publication of the European Commission The 2015 Aging Report and the latest report on the fiscal sustainability Debt Sustainability Monitor 2016.
Year
Volume
347
Pages
22-33
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Makroekonomii
References
 • Fihel A., Okólski M. (2017), Starzenie się ludności w Polsce w warunkach intensywnej migracji międzynarodowej [w:] P. Lewandowski, J. Rutkowski (red.), Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, http://ibs.org.pl/app/uploads/2017/03/Starzenie-si%C4%99-ludno%C5%9Bci-rynek-pracy-i-finanse-publicznew-Polsce.pdf (dostęp: 24.05.2017).
 • KE (2014), Identifying Fiscal Sustainability Challenges in the Areas of Pension, Health Care and Long-Term Care Policies, “European Economy”, Occasional Papers October, No. 201.
 • KE (2015), The 2015 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2013-2060), “European Economy”, No. 3.
 • KE (2017), Debt Sustainability Monitor 2016, European Economy Institutional Paper, nr 047, January.
 • OECD (2009), Fiscal Sustainability [w:] Government at a Glance 2009, http://dx.doi.org/10.1787/9789264075061-en (dostęp: 25.07.2016).
 • Okólski M. (2010), Wyzwania demograficzne Europy i Polski, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 37-78.
 • Schick A. (2005), Sustainable Budget Policy: Concepts and Approaches, “OECD Journal on Budgeting”, Vol. 5, No. 1, s. 107-126.
 • Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek (2011), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitet Farmaceutyczny przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, http://farmacja.farmacom.com.pl/pdf/raportstarzejacesiespoleczenstwojakowyzwanieekonomicznedlaeuropejskichgospodarek.pdf (dostęp: 20.05.2017).
 • Szukalski P. (2009), Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń? „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 231, s. 59-75.
 • Szukalski P. (2011), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku [w:] P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 5-26.
 • Wesołowska M. (2015), Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii, „Społeczeństwo i Edukacja”, nr 17(2), s. 233-245.
 • Włodarczyk P. (2011), Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw grupy wyszehradzkiej 1995-2009, „Materiały i Studia NBP”, nr 256.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-12881f8a-f4af-4472-826a-4bafb537b21d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.