PL EN


2016 | 270 | 19-28
Article title

Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury

Content
Title variants
EN
Contemporary real estate market as an area of research in view of literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników przeglądu literatury, odnoszącej się do rynku nieruchomości. W pracy wykorzystano metodę badawczą, zwaną systematycznym przeglądem literatury − analizę frekwencyjności. Posłużyła ona do identyfikacji perspektyw teoretycznych, przyjmowanych w publikacjach polskich i zagranicznych autorów. Pozwoliła także określić najważniejsze teorie oraz koncepcje, które stanowią obecnie konceptualne podstawy dla badań oraz rozważań nad rynkiem nieruchomości w Polsce i na świecie. Przegląd literatury posłużył również do identyfikacji strumieni badawczych, które dały podstawę do wyróżnienia luk poznawczo-badawczych, stanowiących propozycję przyszłych projektów naukowych w obszarze rynku nieruchomości.
EN
The aim of this article is to present the results of a literature review relating to the real estate market. The study used one of the techniques −increasingly popular in the social sciences −research method, called a systematic review of the literature −frequency analysis. It was used to: identify theoretical perspectives, adopted in national and international publications, identify the most important theories and concepts that are currently the conceptual basis for research and deliberation on the real estate market in Poland and in the world. A literature review was also used to identify streams of research that gave rise to the distinction cognitive research gaps, representing a proposal for future research projects in the area real estate market.
Year
Volume
270
Pages
19-28
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Samodzielny Zakład Badań Przestrzeni Zurbanizowanej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Samodzielny Zakład Badań Przestrzeni Zurbanizowanej
References
 • Bryx M. (2006), Redefinicja rynku nieruchomości. Nieruchomości, C.H. Beck, s. 32.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 32.
 • D’Arcy E. (2006), Markets and Market Structures in Real Estate: Expanding the Research Paradigm, 13th ERES Conference.
 • Klimas P. (2011), Bliskość organizacyjna −krytyczny przegląd literatury źródłem inspiracji badawczej [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice, s. 169-184.
 • Klimas P. (2013), Bliskość organizacyjna w sieci innowacji. Praca doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 103.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa, s. 38-40.
 • Mazurczak A. (2011), Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Estate Investment Trust w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 12.
 • Metodyka systematycznego przeglądu literatury (2013), W. Czakon (red.), Wolters Kluwer, Warszawa, s. 47, 60-63.
 • Załęczna M. (2010), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce ma tle doświadczeń państw zachodnich, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, s. 66-67, 66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-12bafce4-10b3-4f76-a735-7e2dcb2907e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.