PL EN


2016 | 308 | 9-23
Article title

Czynniki kształtujące poziom akceptacji i poziom dojrzałości systemów e-administracji na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Factors of acceptance and maturity level of e-government in the information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie czynników kształtujących poziom akceptacji systemów informatycznych przez społeczeństwo informacyjne na podstawie analizy literaturowej i oceny efektywności wdrożeń systemów e-Administracji, a także wskazanie czynników wpływających na poziom dojrzałości systemów informatycznych realizujących usługi w e-Administracji. W artykule scharakteryzowano rolę e-Administracji w społeczeństwie informacyjnym, przedstawiono poziomy dojrzałości usług elektronicznych systemów e-Administracji. Zwrócono uwagę na rozwój społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do roli państwa jako jednostki inicjującej powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego, państwa odpowiedzialnego za dostosowywanie polskiej gospodarki do standardów europejskich, jak również na dążenie do pełnej zintegrowanej informatyzacji polskich urzędów i instytucji oraz wykorzystania najnowszych technologii komunikacyjnych, usprawniających komunikację ze wszystkimi instytucjami, urzędami i interesantami. Istotną rolę odgrywa również samo społeczeństwo, jego przygotowanie do korzystania z elektronicznej administracji, co przyczynia się do rozwoju e-Administracji.
EN
This article aims to identify the factors influencing the level of acceptance of information systems by the information society on the basis of the literature and assess the effectiveness of implementation of e-Government, as well as an indication of the factors affecting the level of maturity of information systems operating services in e-Government. The article describes the role of e-Government in the information society, it shows the maturity levels of electronic services of e-Government. Attention was paid to the development of the information society in relation to the role of the state as the originator emergence and development of the information society, which is responsible for adapting Polish economy to the European standards, the pursuit of a full integrated computerization of Polish offices and institutions, and use of the latest communications technology to streamline communication with all institutions, offices and enquirers. The important role rests also on the society, its preparation for the use of e-Government and thus contributing to the development of e-Government.
Year
Volume
308
Pages
9-23
Physical description
Contributors
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
References
 • Banasikowska J. (2008), E-Government i jego perspektywy rozwoju w Polsce [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, s. 26-33.
 • Banasikowska J., Banasikowski P. (2008), Poziom rozwoju e-Government w Polsce [w:] M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Banasikowska J. (2010), Wyniki badań poziomu rozwoju elektronicznej administracji w województwie śląskim [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Banasikowska J. (2011), Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Bielecka-Prus J. (2012), Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, „Studia Socjologiczne”, nr 1(204), s. 19-37.
 • Bogucki D. (2005), eGovernment w Unii Europejskiej, „eAdministracja”, nr 1, s. 4.
 • Grabiński T. (2005), Wyzwania gospodarki elektronicznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Jezierska A. (2006), System informatyczny w urzędzie, „Gazeta Prawna” nr 082.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Olszak C., Billewicz G. (2009), Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu publicznym (na przykładzie administracji publicznej) [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Olszak C., Billewicz G. (2007), Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 13-22.
 • Olszak C.M., Ziemba E., red. (2010), Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Papińska-Kacperek J., red. (2008), Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sikora M. (2004), Polska droga do e-demokracji. Uwagi na temat procesu tworzenia administracji publicznej [w:] M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach – Uniwersytet Opolski, Tychy–Opole.
 • Janowski J. (2009), Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium S.A., Warszawa.
 • Zarycki T. (2012), Poszerzając kontekst: ku krytycznej socjologii językoznawstwa, „Studia Socjologiczne”, nr 1(204), s. 57-73.
 • Ziemba E., red. (2015), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-133215ad-dbf0-41a4-92db-a1805e7ad15c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.