Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 127-140

Article title

Klimat inwestycyjny w krajach Bałkanów Zachodnich oraz Unii Europejskiej – analiza porównawcza

Content

Title variants

EN
Investment climate in the Western Balkans and the European Union – a comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych stymulant i destymulant klimatu inwestycyjnego dla krajów Bałkanów Zachodnich. Przeprowadzono także porównanie klimatu inwestycyjnego w krajach Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich. Analizą objęto 28 państw wchodzących obecnie w skład Unii Europejskiej oraz 4 kraje Bałkanów Zachodnich. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu metody wzorca rozwoju Hellwiga. Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej dla roku 2016 niska stopa opodatkowania przedsiębiorstw stanowi główny czynnik, spośród uwzględnionych w badaniu, który może sprzyjać podejmowaniu inwestycji w krajach Bałkanów Zachodnich, zaś niska ocena praworządności może w głównej mierze do tego zniechęcać. Klimat inwestycyjny w krajach Bałkanów Zachodnich jest stosunkowo niekorzystny w porównaniu do państw Unii Europejskiej, a Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina zostały zakwalifikowane do grupy krajów o najgorszym klimacie inwestycyjnym.
EN
The aim of the article is to identify the key stimulants and destimulants of the investment climate for the Western Balkans countries. The investment climate was also compared in the European Union countries and the Western Balkans countries. The analysis covers 28 European Union member states and 4 Western Balkans countries. The research was conducted with the use of the development pattern method proposed by Hellwig. According to the results of the research for the year 2016, the low corporate tax rate is the main factor among those included in the study, which may encourage investment in the Western Balkans countries, and the low assessment of the rule of law may discourage it. The investment climate in the Western Balkans countries is relatively unfavorable compared to the European Union countries, and Montenegro and Bosnia and Herzegovina were classified into the group of countries with the worst investment climate.

Year

Volume

379

Pages

127-140

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Funkcjonowania Gospodarki

References

 • Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (2016), Investments Attractiveness. The Case of the Visegrad Group Countries, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, No. 19(1), s. 117-138.
 • Dunning J.H. (2003), The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China’s Competitiveness, “Journal of International Business and Economy”, Vol. 4(1), s. 1-13.
 • Dunning J.H. (2004), Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-induced Changes and the Role of Policies [w:] B. Tungodden, N. Stern, I. Kolstad (eds.), Toward Pro-poor Policies. Aid, Institutions and Globalization, World Bank, Washington, s. 279-290.
 • Dunning J.H. (2006), Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, “Transnational Corporation”, Vol. 15(1), s. 173-227.
 • European Commission (2018a), Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Luxembourg.
 • European Commission (2018b), Transport in Figures, Directorate-General for Mobility and Transport in co-operation with Eurostat, https://ec.europa.eu/transport/factsfundings/statistics/pocketbook-2018_en (dostęp: 10.09.2018).
 • Eurostat (2018), Basic Figures on Enlargement Countries. 2018 Edition, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8931741/KS-02%E2%80%9118%E2%80%91352-EN-N.pdf/3356a819-e4f6-4f67-b391-8bddce4c5a8e (dostęp: 12.09.2018).
 • Geldner M. (1986), Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Gjokutaj E. (2016), Taxation Trends in Western Balkans, 2016, ALTAX Center Albanian Fiscal Studies, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2948305 (dostęp: 13.09.2018).
 • Jáč I., Vondráčková M. (2017), The Perception of Selected Aspects of Investment Attractiveness by Businesses Making Investments in the Czech Republic, “Ekonomika a Management”, No. XX(3), s. 118-132.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
 • Lizińska W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Misztal P. (2007), Konkurencja podatkowa a harmonizacja podatków w krajach członkowskich Unii Europejskiej [w:] S.I. Bukowski, M.K. Pypeć (red.), Podatki w Unii Europejskiej harmonizacja czy konkurencja podatkowa? Politechnika Radomska, Radom, s. 312-325.
 • Nizielska A. (2013), The Criteria, Instruments, and Determinants of Investment Attractiveness of Silesia – Experts’ Opinions, “Journal of Economics & Management”, No. 8, s. 53-70.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Osmani R. (2016), Improved Business Climate and FDI in the Western Balkans, “Journal of Economic and Social Studies”, No. 6(1), s. 5-23.
 • Przybylska K. (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna analiza czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Przybylska K. (2008), Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni”, nr 7, s. 53-79.
 • Ristovska N., Stoilkovska A., Ravlikj I. (2017), The Influence of Foreign Direct Investment on the Economic Development, “UTMS Journal of Economics”, No. 8(2), s. 141-150.
 • Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • The World Bank (2005), World Development Report 2005. A Better Investment Climate for Everyone, New York.
 • Tosković J., Adzić J., Popović S., Marković J. (2016), Comparative Analysis of the Investment Environment in the Economies of the Western Balkans, “Regional and Business Studies”, No. 8(1), s. 15-27.
 • United Nations Economic Commission for Europe (2004), Investment Climate: A UNECE Report. Twelfth OSCE Economic Forum, Prague, May 31 – June 4 2004, Prague.
 • Wawrzyniak D. (2013), Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wawrzyniak D. (2017), Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1, s. 53-68.
 • Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Zeliaś A., red. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Zisi A., Anamali A. (2016), The Impact of Foreign Direct Investment in the Western Balkans, “Academic Journal of Interdisciplinary Studies”, No. 5(3), s. 584-589.
 • Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-1371c59a-bb26-4896-a3b1-a591c80f1579
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.