PL EN


2017 | 309 | 191-200
Article title

Przemiany demograficzne jako wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
Demographic changes as a challenge to the health care system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System ochrony zdrowia stoi w obliczu wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi i ograniczonymi możliwościami wzrostu nakładów finansowych na zdrowie. Wzrost liczby ludzi starszych w życiu społecznym na skutek wydłużania się przeciętnego dalszego trwania życia oraz osiąganie wieku starości demograficznej, a także spadek liczby urodzeń w ostatnich latach będą powodować narastanie problemów związanych z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych. Wobec zjawiska przesuwania się ludności z grupy wieku produkcyjnego do grupy w wieku poprodukcyjnym spadać będą wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez utrzymywanie się niskiego poziomu aktywności zawodowej ludności Polski, co w efekcie zmniejsza liczbę osób opłacających składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Powstrzymanie kryzysu demograficznego i ograniczenie negatywnych konsekwencji wymaga podjęcia głębokich reform systemowych, w szczególności w takich obszarach jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne oraz polityka rodzinna.
EN
The health care system is facing the challenges of demographic change and growth opportunities limited financial outlays for health. The increase in the number of older people in society due to longer average life expectancy and the achievement age demographic aging and declining birth rates in recent years will lead to widespread problems with meeting health care needs. The phenomenon of moving the population of productive age group to group retirement age will fall proceeds to the National Health Fund by maintaining a low level of economic activity of the Polish population, which in turn reduces the number of people paying premiums for health insurance. Halting the demographic crisis and limit the negative consequences requires a deep systemic reforms, in particular in areas such as health care, social assistance, employment policy, social security and family policy.
Year
Volume
309
Pages
191-200
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
References
 • Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J. (2008), Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? „Gerontologia Polska”, nr 16, 3.
 • Frąckiewicz L. (2007), Starość jako problem społeczno-ekonomiczny [w:] L. Frąckiewicz (red.), W obliczu starości, Katowice 2007.
 • GUS (2009), Rocznik statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2014), Trwanie życia w 2013 r., Warszawa.
 • Karpiński A., Rajkiewicz A. (2008), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • Kowaleski J.T., Szukalski P. (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Magnuszewska-Otulak G. (2012), Przemiany ludnościowe – wyzwania dla systemu ochrony zdrowia [w:] A. Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (2009), GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Szafraniec-Buryło S., Sakowska I. (2008), Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce [w:] B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, NIZP-PZH, Warszawa 2008.
 • Wojtyniak B., Goryński P. (red.) (2008), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, NIZP-PZH, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (2008), Długość życia i umieralność ludności Polski [w:] B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, NIZP-PZH, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Stokwiszewski J., Goryński P., Poznańska A. (2008), Długość życia i umieralność ludności Polski [w:] B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, NIZP-PZH, Warszawa.
 • Wojtyniak B., Wysocki M., Goryński P. (2008), Zachorowania na nowotwory złośliwe [w:] B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, NIZP-PZH, Warszawa.
 • 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060), European Commission, Aneks statystyczny o Polsce.
 • [www 1] Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf.
 • [www 2] Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-orozwoju-demograficznym-polski-do-2014-roku,12,5.html (dostęp: 21.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-13be37a3-00c4-409d-8b97-311bbd09e797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.