PL EN


2016 | 277 | 93-103
Article title

Działalność konsultingowa i społeczno-organizacyjna Karola Adamieckiego

Content
Title variants
EN
Karol's Adamiecki business consulting and socio-organizational activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Karol Adamiecki to jeden z najwybitniejszych uczonych polskiego pochodzenia, którego bezdyskusyjnie można zaliczyć do grona protoplastów współczesnej nauki o organizacji. Niestety obecnie jego nazwisko i dorobek nie zajmują należnego im miejsca w międzynarodowym środowisku badaczy zarządzania. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sylwetki Karola Adamieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego działalność konsultingową i społeczno-organizatorską w środowiskach polskich inżynierów i techników. W ostatniej części niniejszego artykułu została dokonana intelektualna refleksja nad początkami polskiej i światowej nauki o organizacji i zarządzaniu przez pryzmat dokonań Karola Adamieckiego.
EN
Karol Adamiecki is one of the most prominent Polish scientist, who is unquestionably one of the creators of modern organization and management theory. Unfortunately, his name and achievements do not occupy rightful place in the international community of management scientists. The main purpose of this article is to describe the figure of Karol Adamiecki, with a special attention paid to his business consulting and socio-organizational activities among Polish engineers and technicians circles. In the last part of this article an intellectual reflection was made about the origins of Polish and world organization and management theory from the perspective of the achievements of Karol Adamiecki.
Year
Volume
277
Pages
93-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki
References
 • Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 • Adamiecki K., Pożądany kierunek kształcenia technicznego w Polsce, "Życie Szkoły Wyższej" 1987, nr 12, Warszawa, s. 57-58.
 • Copley F.B., Frederick W. Taylor Father of Scientific Management, Harper and Brothers, New York-London 1923: t. 2.
 • Czech A., Adamiecki. Hauswald. Rothert. 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Czech A., Karol Adamiecki a Zakłady Ostrowieckie, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 118.
 • Czech A., Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Drzewiecki P., Wysokie Odznaczenie Prof. K. Adamieckiego na V-tym Międzynarodowym Kongresie Naukowej Organizacji w Amsterdamie, "Przegląd Organizacji" 1932, Rok VII, nr 7-8, Warszawa, lipiec-sierpień, s. 255-258.
 • Harmonogram na kontynencie afrykańskim, "Przegląd Organizacji" 1931, Rok VI, nr 7-9, Warszawa, lipiec-wrzesień, s. 315-316.
 • Heidrich Z., Karol Adamiecki. Droga życiowa [w:] K. Adamiecki, O nauce organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 • Leszczyński E.W., Czy każdy może być menadżerem? Czyli "Kwalifikacje niezbędne do wykonania roli kierownika" według Karola Adamieckiego, "Biuletyn Leszczyński & Partners" 2009, nr 2(4).
 • Mendel T., Zygmunt Rytel. Współtwórca polskiej nauki o organizacji i kierownictwie, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, 1987.
 • Nowa grupa wymiany doświadczeń w Polsce, "Przegląd Organizacji" 1932, Rok VII, nr 4, Warszawa, kwiecień.
 • Obora H., Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 118.
 • Piłatowicz J., Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 • Rys biograficzny i działalność techniczno-naukowa śp. Prof. K. Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1933, Rok VIII, nr 8, Warszawa, sierpień.
 • Urwick L., The Golden Book of Management, Newman Neame, London 1956.
 • Wojciechowski J., Polskie Towarzystwo Psychotechniczne, "Psychotechnika" 1927 nr 1, Warszawa, s. 42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-144cf771-e98b-4e8b-bb87-e92a09347f3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.