PL EN


2015 | 240 | 125-141
Article title

Pomiar i prezentacja dokonań finansowych jednostki gospodarczej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Content
Title variants
EN
Valuation and presentation of financial results in comprehensive income report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych parametrów określających sytuację finansową jednostki gospodarczej jest wynik-dochód całkowity, który jest prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Koncepcja dochodów całkowitych została wprowadzona do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, czego efektem jest sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki. Przyjęte rozwiązanie ma zalety, ale też sporo wad, w szczególności odnoszących się innych całkowitych dochodów, które są trudne do interpretacji z punktu widzenia oceny rentowności jednostki. W opracowaniu skoncentrowano się na konsekwencjach przyjętego rozwiązania w zakresie struktury sprawozdania z całkowitych dochodów.
EN
One of the main parameters of the evaluation of financial position of entity is the level of total comprehensive income reported in financial reports. The conception of comprehensive income was introduced to international standards of financial reports and the result of this idea is statement of comprehensive income of entity. This solution has good points, but there are also negative effects, particularly concerned with difficult interpretation of dates about the other comprehensive income in respect of profitability. The study contains an overview of structure of comprehensive income statement and its consequences.
Year
Volume
240
Pages
125-141
Physical description
Contributors
References
 • Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 56, Szczecin.
 • Białas M. (2011), Problemy z ustalaniem wyniku finansowego w rachunku zysków i strat, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 625.
 • Biuletyn MSSF, Wydanie 02/2012, lipiec 2012, www.deloitte.pl (dostęp: 24.01.2015).
 • Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS no. 130 Comprehensive Income Disclousere, „Review of Accounting Studies”, Vol. 12, cyt. za: E. Winnicka, Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Copernican Journal of Finance&Accounting” 2013, vol. 2, iss. 1, http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.012, s. 187 (dostęp: 20.12.2014).
 • Dehning B., Ratliff P. (2004), Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FASB 130, „The Journal of American Academy of Business”, Cambridge, March, cyt. za: K. Grabiński, Forma i miejsce prezentacji kategorii wynikowych w sprawozdaniu finansowym – problemy interpretacyjne, [w:] J. Osiatyński, red. (2012), Stabilność system finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, tom I, Wydawnictwo WsFiP, Bielsko-Biała.
 • Ferraro O. (2011), Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its effects on Performance Indicators, „Journal Of Modern Accounting and Auditing”, December, Vol. 7, No. 12, cyt. za: M. Strojek-Filus (2013) , The Importance of Other Comprehensive Income for Managers in a Production Entity, „Management Systems in Production Engineering”, No. 1(9).
 • Goncharov I., Hodgson A (2011)., Measuring and Reporting Income in Europe, „Journal of International Accounting Research”, Vol. 10 (1).
 • Grabiński K. (2012a), Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny – użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66(122), cyt. za: B. Bek-Gaik (2013), Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 760.
 • Grabiński K. (2012b), Forma i miejsce prezentacji kategorii wynikowych w sprawozdaniu finansowym – problemy interpretacyjne, [w:] J. Osiatyński, red., Stabilność system finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, tom I, Wydawnictwo WsFiP, Bielsko-Biała.
 • IFRS, www.ifrs.org (dostęp: 20.01.2015).
 • Kanagaretnam K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, „Journal of Accounting and Public Policy”, Vol. 28.
 • Kumor I. (2013), Wartość informacyjna sprawozdania z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów, [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski, red., Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013), SKwP.
 • Piosik A., Strojek-Filus M. (2013), Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej, [w:] A. Piosik, red., Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Strojek-Filus M. (2012), Szczególne transakcje kształtujące wartość zysków całkowitych w jednostkach grupy kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki, Ubezpieczenia”, nr 55, Szczecin.
 • Strojek-Filus M. (2013a), Pomiar użyteczności decyzyjnej informacji finansowej, [w:] A. Piosik, red., Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Strojek-Filus M. (2013b), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Strojek-Filus M. (2013c), The Importance of Other Comprehensive Income forManagers in a Production Entity, ”Management Systems in Production Engineering”, nr 1(9).
 • Szychta A. (2011), Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] I. Sobańska, M. Turzyński, red., Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 62(118), SKwP, Warszawa.
 • Winnicka E. (2013), Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Copernican Journal of Finance & Accounting”, vol. 2, http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.012 (dostęp: 20.12.2014).
 • Wszelaki A. (2010), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych standardów Rachunkowości, [w:] B. Micherda, red., Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-15d665af-38cf-4c39-a18a-19a36d14201f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.