Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 379 | 46-56

Article title

Konsument w turystyce w obliczu współczesnych zjawisk i trendów w sferze konsumpcji

Authors

Content

Title variants

EN
The consumer in tourism in the light of modern phenomenons and trends in consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych zjawisk i trendów w sferze konsumpcji, mających wpływ na konsumenta w turystyce. Nieustannie zachodzące zmiany w sferze konsumpcji na świecie stają się interesującym obszarem badań w wielu dyscyplinach naukowych. Opisywane przez badaczy zjawiska, tendencje i trendy dotyczące zmian w konsumpcji bardzo często jednoznacznie odnoszą się do turystyki. Takie podejście, zdaniem autora, wyklucza jednak szczególna specyfika rynku turystycznego. Obraz zmian w turystyce staje się przez to niepełny i zniekształcony. Klarowny opis wymaga zatem bezpośredniego odniesienia do turystyki, oparcia rozważań na badaniach przeprowadzonych na rynku turystycznym – co uczyniono w artykule. Autor zwraca również szczególną uwagę na funkcjonującą terminologię związaną z pojęciem zjawiska i trendu w sferze konsumpcji. Zdaniem autora wymaga ona uaktualnienia w świetle współczesnych uwarunkowań.
EN
The aim of the article is to provide modern phenomenon’s and trends in consumption affecting consumers in tourism. The constant changes in consumption on the world are one of the most interesting areas of research for a wide range of scientific disciplines. Modern phenomenon’s and trends in consumption described by researchers very often explicitly refer to tourism. The use of this approach, according to the author, excludes the specific nature of the tourism market. The picture of changes in tourism becomes incomplete and distorted. A clear description requires a direct reference to tourism, based on the research carried out on the tourism market. The author pays particular attention to the functioning terminology related to the phenomenon and trend in the sphere of consumption. According to the author, it requires a contemporary update.

Year

Volume

379

Pages

46-56

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

References

 • Alejziak W. (2000), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 • Alejziak W. (2010), Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występujących na rynku (studium przypadku First Choice i Forte), „Folia Turistica”, nr 9, s. 3-38.
 • Alejziak W. (2012), Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 82/697, s. 27-42.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H.Beck, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dredge D., Gyimóthy S. (2015), The Collaborative Economy and Tourism: Critical Perspectives, Questionable Claims and Silenced Voices, “Tourism Recreation Research”, Vol. 40(3), s. 286-302.
 • Dybka S. (2017), Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 338, s. 81-95.
 • Franklin A., Crang M. (2001), The Trouble with Tourism and Travel Theory? “Tourist Studies”, Vol. 1, No. 5, s. 5-22.
 • Gaworecki W.W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gołembski G., red. (2008), Nowe trendy rozwoju turystyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów.
 • Grzega U. (2011), Zmiany i trendy w konsumpcji gospodarstw domowych jako uwarunkowanie działania małych przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 63(638), s. 75-83.
 • Henten A., Windekilde I. (2018), Implications of ICT-based Platforms on Labor Markets – The Case of Uber, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 75, s. 75-96.
 • Jaremen D.E., Michalska-Dudek I., Rapacz A. (2016), Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1/33, s. 55-68.
 • Jedlińska M. (2005), Postmodernizm i model trwałej konsumpcji jako przesłanki zmian konsumpcji turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 5/402, s. 79-99.
 • Jedlińska M. (2007), Zachowanie klienta na rynku usług turystycznych [w:] A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa, s. 61-80.
 • Ju Y., Back K.J., Choi Y., Lee J.S. (2019), Exploring Airbnb Service Quality Attributes and Their Asymmetric Effects on Customer Satisfaction, “International Journal of Hospitality Management”, No. 77, s. 342-352.
 • Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, nr 51, s. 207-218.
 • Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 6/2, s. 5-19.
 • Kuźniar W., Surmacz T. (2015), Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 2/30, s. 25-36.
 • Lyons K., Wearing S. (2015), The Sharing Economy Issues, Impacts, and Regulatory Responses in the Context of the NSW Visitor Economy, NSW Business Chamber, Sydney.
 • Marciszewska B. (2011), Usługobiorca na współczesnym rynku turystycznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22, s. 439-448.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2001), Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 10-16.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2011), Doznania estetyczne konsumentów w kształtowaniu oferty marketingowej, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, t. 50, s. 167-177.
 • Meyer B. (2007), Główne czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego [w:] B. Meyer (red.), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa, s. 11-23.
 • Neale A. (2015), Zrównoważona konsumpcja. Źródła koncepcji i jej zastosowanie, „Prace Geograficzne”, nr 141, s. 141-158.
 • Niemczyk A. (2016), Konsument na rynku turystycznym XXI wieku – wybrane aspekty, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 43, t. 3, s. 281-289.
 • Niezgoda A. (2012), Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 82, s. 11-25.
 • Niezgoda A. (2013), Prosumers in the Tourism Market: The Characteristic and Determinants of Their Behaviour, „Poznan University of Economics Review”, vol. 13, nr 4, s. 130-141.
 • Niezgoda A., Markiewicz E. (2014), Slow tourism – idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 46, s. 82-90.
 • Paleczny T. (2008), Socjologia tożsamości, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Pieriegud J. (2015), Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 8-25.
 • Puchnarewicz E. (2010), Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 15-33.
 • Rachocka J. (2003), Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, s. 185-192.
 • Rembowska K. (2007), Globalizacja, multikulturalizm i przemiany tożsamości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 8, s. 3-13.
 • Smeral E., Weber A. (2000), Forecasting International Tourism Trends to 2010, “Annals of Tourism Research”, Vol. 27, No. 4, s. 982-1006.
 • Sobocińska M. (2010), Dematerializacja konsumpcji i jej wpływ na rozwój marketingu [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, PWE, Warszawa, s. 72-80.
 • Sukiernik M. (2014), Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 21-38.
 • Szul E. (2012), Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24, s. 316-328.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 31, s. 347-358.
 • Szymczak M., red. (1978), Słownik języka polskiego, PWE, Warszawa.
 • Tkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(6), s. 126-134.
 • Tkaczyk S., Kołuda J. (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, nr 97, s. 23-41.
 • Wałęga G. (2010), Gospodarstwa domowe a proces globalizacji. Wybrane problemy [w:] Z. Dach (red.), Polska wobec procesów globalizacji: aspekty społeczno-ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 171-193.
 • Włodarczyk K. (2015), Nowe kierunki i zjawiska w zachowaniach rynkowych polskiego społeczeństwa w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 41/2, s. 391-400.
 • Zajączkowski K. (2008), Znaczenie integracji gospodarek europejskich w procesie kształtowania się współczesnego konsumenta, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, nr 5, s. 73-79.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2/5, s. 3-21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-169ba82a-0d50-4606-bd44-06707d16e825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.