PL EN


2016 | 290 | 245-257
Article title

Zróżnicowanie wzorców formowania i funkcjonowania rodzin w województwie śląskim na poziomie podregionów w latach 2002-2013

Authors
Content
Title variants
EN
The patterns of forming and function the families in Śląskie Voivodship at subregional level In the years 2002-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Planowanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej wymaga znajomości jej potencjału. Jednym z ważniejszych kontekstów podejmowania decyzji powinna być znajomość potencjału demograficznego oraz mocnych i słabych stron z niego wynikających. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania wzorców formowania i funkcjonowania rodzin w województwie śląskim na poziomie podregionów (3 NTS) w oparciu o dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Analiza danych z lat 2002-2013 umożliwiła zidentyfikowanie w omawianym zakresie trzech modeli/ścieżek rozwojowych, które mogą stać się podstawą pogłębionych badań zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Szczególnie dużą specyfikę wykazuje podregion częstochowski. Dlatego też został zaliczony do odrębnego modelu.
EN
Planning directions socio-economic development of the territorial unit requires knowledge of its potential. One of the most important decision-making contexts, should be knowledge of the demographic potential, strengths and weaknesses arising from it. The aim of this article is to present the diversity of the patterns of forming and function the families in Śląskie Voivodship at subregional level l (3 NTS), based on data collected within the of official public statistics. Analysis of the data from the years 2002- 2013 has enabled the identification in this respect three models/development paths, which can be the basis of in-depth research, both quantitative and qualitative. A high specificity shows especially częstochowski subregion. Therefore also was included in the separate model.
Year
Volume
290
Pages
245-257
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zakład Polityki Społecznej
References
 • Kurowska A. (2011), Wskaźniki społeczne w polityce społecznej: historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Matysiak A. (2014), Wstęp [w:] A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Narodowy Spis Powszechny 2011 - Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie śląskim. Charakterystyka demograficzna (2014), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. 2007 r., Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.
 • Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2000 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2000 r., Nr 58, poz. 685 z późn. zm.
 • Szatur-Jaworska B. (2014), Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Szukalski P. (2013), Małżeństwo. Początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Województwo Śląskie 2014 - podregiony, powiaty, gminy (2014), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] Bank Danych Lokalnych (Ludność; Narodowe Spisy Powszechne), http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 12.02.2015).
 • [www 2] Rodziny w gospodarstwach domowych według typu oraz podregionów, powiatów i gmin w 2002 roku (obliczenia własne na postawie tabl. 9), http://old.stat.gov.pl/ katow/69_137_PLK_HTML.htm (dostęp: 8.02.2015).
 • [www 3] Rodziny z dziećmi w gospodarstwach domowych według liczby dzieci do lat 24 na utrzymaniu oraz podregionów, powiatów i gmin w 2002 roku (obliczenia własne na podstawie tabl. 13), http://old.stat.gov.pl/katow/69_137_PLK_HTML.htm (dostęp: 8.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-16eb13ce-182a-4965-9f46-28a5798a3454
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.