PL EN


2017 | 323 | 24-39
Article title

The assessment of the suitability of equity investment funds for the investor. The use of distribution returns parameters

Authors
Content
Title variants
PL
Ocena odpowiedniości funduszu akcyjnego dla inwestora. Wykorzystanie parametrów rozkładu stóp zwrotu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this research was to show the possibilities and methods of applying the parameters of return distributions in assessing the suitability of an equity investment fund for an investor. The study was conducted for 15 Polish equity funds. The empirical return distributions were constructed on the daily quotation from the period 2005-2016 for 10 investment horizons. It was stated that: 1) due to the significant variability which can occur in the values of the parameters of the return distributions, the investor should not rely exclusively on the average values, 2) the choice of equity fund can be narrowed down to a group of 2 to 4 of the best based on all or most of the parameters of the return distribution, 3) the investor does not always have to choose between funds with the lowest risk and funds giving the possibility of the highest above-average returns, 4) there was equity fund, which should not be the object of an investor’s interest because of the worst parameters values.
PL
Celem badania było ukazanie możliwości i metod użycia parametrów rozkładu stóp zwrotu w ocenie odpowiedniości funduszu akcyjnego dla inwestora. Badanie zostało przeprowadzone dla 15 polskich funduszy akcyjnych. Empiryczne rozkłady stóp zwrotu dla 10 horyzontów inwestycyjnych skonstruowano na podstawie notowań dziennych z lat 2005-2016. Stwierdzono m.in., iż: 1) wybierając fundusz akcyjny nie powinno się opierać wyłącznie na wartościach średnich parametrów rozkładu stóp zwrotu dla grupy funduszy akcyjnych, 2) wybór funduszu akcyjnego można zawęzić do grupy 2-4 najlepszych ze względu na wszystkie lub większość parametrów rozkładu stóp zwrotu; 3) inwestor nie zawsze musi wybierać między funduszami akcyjnymi o najmniejszym ryzyku a funduszami akcyjnymi dającymi szansę na najwyższe ponadprzeciętne stopy zwrotu; 4) istnieją fundusze akcyjne, które nie powinny być przedmiotem inwestycji inwestora ze względu na najniższe wartości wszystkich parametrów rozkładów stóp zwrotu.
Year
Volume
323
Pages
24-39
Physical description
Contributors
 • Wrocław University of Economics. Faculty of Economic Sciences. Department of Finance
References
 • Bierman H. (1997), Portfolio Management Allocation and the Investment Horizon, “The Journal of Portfolio Management”, Vol. 23, No. 4, pp. 51-55.
 • Butler C. (2001), Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR, Liber, Warszawa.
 • Chakrabarty A., De A., Gunasekarand A., Dubeyc R. (2015), Investment Horizon Heterogeneity and Wavelet: Overview and Further Research Directions, “Physica A: Statistical Mechanics and its Applications” 1 July, Vol. 429, pp. 45-61.
 • Dawidowicz D. (2009), Efektywność oszczędności w Polsce w latach 2007-2008 [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa, pp. 105-115.
 • Dawidowicz D. (2012), Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza [w:] J. Harasim, J. Cichy (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, pp. 369-379.
 • Dawidowicz D. (2013a), Efekt nowych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2005-2012, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica”, nr 301(71), pp. 27-33.
 • Dawidowicz D. (2013b), Ocena efektywności nowych i pozostałych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2000-2012, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 323, pp. 53-65.
 • DeFusco R.A., McLeavey D.W., Pinto J.E., Runkle D.E. (2007), Quantitative Investment Analysis, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 • Dittmann I. (2016a), A Comparative Analysis of the Rates of Return on Open-End Debt Investment Funds in Poland in the Years 2005-2015, “Transformations in Business & Economics”, Vol. 15, No. 2A (38A).
 • Dittmann I. (2016b), Rates of Return on Shares of Real Estate Development Companies in Poland in the Years 2001-2015. A Comparative Analysis, “Real Estate Management and Valuation”, Vol. 24, No. 4, pp. 23-34.
 • Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P. (2015), Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Jamróz P. (2013), Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 63, pp. 193-206.
 • Jurek-Wasilewska K. (2014), Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010, „Finanse i Prawo Finansowe”, nr 1, pp. 20-33.
 • Karkowska R., Niewińska K. (2013), Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce, „Zarządzanie i Finanse. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 11(1/1), pp. 255-267.
 • Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. (2013), Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem information ratio i wskaźnika Sortino, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 63, pp. 221-232.
 • Kompa K., Witkowska D. (2010), Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, „Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, nr 9(3), pp. 169-180.
 • Leland J.W. (1994), Generalized Similarity Judgments: An Alternative Explanation for Choice Anomalies, “Journal of Risk and Uncertainty”, Vol. 9(2), pp. 151-172.
 • Malagon J., Moreno D., Rodríguez R. (2015), Time Horizon Trading and the Idiosyncratic Risk Puzzle, “Quantitative Finance”, Vol. 15, No. 2, pp. 327-343.
 • Manzini P., Mariotti M. (2012), Choice by Lexicographic Semiorders, “Theoretical Economics”, Vol. 7, pp. 1-23.
 • Miziołek T. (2015), Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 75, nr 862, pp. 343-354.
 • Perez K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Piasecki K., Tomasik E. (2013), Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Warszawa.
 • Pietrzyk R. (2014), Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 328, pp. 290-298.
 • Rubinstein A. (1988), Similarity and Decision Making under Risk (Is There a Utility Theory Resolution to the Allais Paradox?), “Journal of Economic Theory”, Vol. 46, pp. 145-153.
 • Sangbae K., Francis I. (2010), Portfolio Allocation and The Investment Horizon: A Multiscaling Approach, “Quantitative Finance”, Vol. 10, No. 4, pp. 443-453.
 • Tversky A. (1969), Intransitivity of Preferences, “Psychological Review”, Vol. 76, pp. 31-48.
 • Zamojska A. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zamojska A. (2015), Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 385, pp. 325-333.
 • [www 1] stooq.pl (accessed: 2.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-170d6c3e-3e20-43a7-810c-133d002302dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.