PL EN


2016 | 261 | 5-17
Article title

Rozwój czy regres sfery produktów systemowych na tle megatrendów drugiej dekady XXI wieku. Refleksje, próby oceny

Content
Title variants
EN
The development or decline in the sphere of systemic products in the context of megatrends of the second decade of the 21st century. Reflections, evaluation attempts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okazją do napisania tego artykułu jest 20-lecie podjęcia przez katowickie środowisko naukowe handlu, marketingu i konsumpcji Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) szeroko zakrojonych badań problematyki zarządzania marketingowego (i jednocześnie teorii marketingu jako jego podstawy). W artykule podjęto problematykę produktów systemowych, zwanych inaczej multiproduktami czy multiwartościami, które zaspokajają określony kompleks potrzeb i oczekiwań nabywców, z różnych poziomów potrzeb, a nie jedną potrzebę czy oczekiwania (jak klasyczne, pojedyncze produkty). Zaprezentowane zostały również szanse i zagrożenia dla rozwoju produktów systemowych na tle megatrendów występujących w XXI w.
EN
This paper was occasioned by the twentieth anniversary of undertaking large-scale research into the issue of marketing management (and at the same time the theory of marketing as its basis) by the academic community of trade, marketing and consumption of K. Adamiecki Academy of Economics in Katowice (at present the University of Economics in Katowice). The paper explores the problem of systemic products, also called multi-products or customer multi-values, which fulfill a particular set of needs and expectations from different levels of needs not just one particular need or expectation (such e.g. as traditional, single products). The opportunities and risks connected with the development of systemic products were also presented in the context of megatrends taking place in the 21st century.
Year
Volume
261
Pages
5-17
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zrządzania
References
 • Bilińska-Reformat K. (2015), Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych, UE, Katowice.
 • Business Tourism the Magazine (2014), Wyd. Miastostrada, Katowice, nr 4.
 • Consumerism, Global Crisis, Innovations and Development, „Journal of Economics and Management”, Vol. 9/2012.
 • Eggers W.D., Macmillan P. (2014), Rewolucja rozwiązań, Wyd. Deloitte, Poltext, Warszawa.
 • Galbraith J.K. (1999), Godne społeczeństwo. Program troski o ludność, PTE, Warszawa.
 • Grönroos Ch. (2006), Adopting Service Logic for Marketing, „Marketing Theory”, Vol. 6 (3).
 • Isaacson W. (2011), Steve Jobs, Insignis Media, Kraków.
 • Kołodko G.W. (2013), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia umiaru [w]: Grzegorz W. Kołodko a ćwierćwiecze transformacji, Scholar, Warszawa.
 • Koniorczyk G. (2012), Marketing produktów usługowych taniej gospodarki [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph.J., Casilione A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing. Pearson, Rebis, Poznań.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan L. (2012), Marketing 3.0, J. Wiley&Sons, New Jersey.
 • Kotler Ph., Kotler M. (2013), Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii, Rebis, Poznań.
 • Kramer T. (1969), Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Kramer T. (red.) (1971), Analiza rynku, PWE, Warszawa.
 • Kramer T. (1989), Rynek − Reforma − Równowaga, PWN, Warszawa.
 • Kramer T. (1964, 2004), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 • Kramer T. (2004), Koleje losu, Wyd. AE, Katowice.
 • Lubowski A. (2013), Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?, Znak, Kraków.
 • Matysiewicz J. (2014), Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta, Wyd. UE, Katowice.
 • Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa (cyt. za „Równiej”, rozmowa z prof. Elżbietą Mączyńską, „Gazeta Wyborcza” 6-7 czerwca 2015 r.).
 • Raport dla Urzędu Miasta Katowice (2014), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii Silesia/Business Services Sektor in Katowice and the Silesia Metropolis, ABSL, Katowice.
 • Rupik K. (2013), Planowanie marketingowe przedsiębiorstw − ujęcie zintegrowane, Wyd. UE, Katowice.
 • Sadowski Z. (2013), Rozwój gospodarczy i bieda, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Ekonomia dla Przyszłości, PTE, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2013), Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing”, Vol. 68.
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy – metody – dylematy (1995), Materiały konferencyjne pod. red. nauk. Leszka Żabińskiego, AE, PTE, Katowice.
 • Żabiński L. (2009), Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad istotą i kierunkami zastosowań) [w:] E. Okoń--Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Żabiński L. (red.) (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2012), Challengs of Modernisty and Marketing Consumerism, Global Crisis, Innovations and Development, „Journal of Economics and Management”, Vol. 9/2012.
 • Żabiński L. (red.) (2013), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wyd. AE, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1732161b-19b4-42e0-94aa-c9116e1b1e61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.