Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 98-106

Article title

System własności prywatnej w poglądach Jamesa Buchanana

Authors

Content

Title variants

EN
System of private property in views of James Buchanan

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Korzyści płynące z systemu własności prywatnej są zwykle oparte na argumentach o jego efektywności ekonomicznej oraz ze względu na właściwą alokację zasobów w gospodarce. James Buchanan argumentuje jednak, że własność prywatna przyczynia się przede wszystkim do ochrony wolności jednostek. Korzyści z sytemu własności prywatnej będą możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy państwo zapewni stabilną strukturę prawa i odpowiedni stopień ochrony własności jednostek. Według Jamesa Buchanana powinno to nastąpić w umowie przedkonstytucyjnej znacznie ograniczającej zakres władzy państwowej. Głównym celem artykułu jest ukazanie poglądów Jamesa M. Buchanana na system własności prywatnej i jego znaczenia dla wolności jednostki, a także prezentacja jego postulatów natury normatywnej, dotyczących zaprojektowania ram konstytucyjnych wzmacniających system własności prywatnej jednostek
EN
The benefits of the system of private property are usually based on arguments about its economic efficiency and due to proper allocation of resources in the economy. James Buchanan argues, however, that private property is the primary contributor to protect freedom of individuals. These benefits will be achievable only if the state is to provide a stable structure of law and an adequate level of protection of individuals’ private property. According to James Buchanan, this should be done in the “prior to-constitutional contract” significantly restricting the scope of state power. The main objective of the paper is to present the views of James M. Buchanan on the system of private property and its importance for liberty of an individual, as well as the presentation of his normative nature recommendations concerning the design of constitutional framework strengthening the system of private property of individuals.

Year

Volume

260

Pages

98-106

Physical description

Contributors

author
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Logistyki

References

 • Buchanan J.M. (1990), The Minimal Politics of Market Order, referat przygotowany na konferencję zorganizowaną przez Cato Institute nt: Transition to Freedom: The New Soviet Challenge, Moscow.
 • Buchanan J.M. (1993), Property as a Guarantor of Liberty, The Locke Institute.
 • Buchanan J.M. (1994), Wyłanianie się ładu [w:] Filozofia wolnego rynku, „Znak – Idee”, nr 6.
 • Buchanan J.M. (1997), Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Constitutional Economist, Teras A&M University Press, College Stadion and London.
 • Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U. (2005), Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Fiedor B., Czaja S., Jakubczyk Z. (1992), Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, Wydawnictwo AE, Wrocław
 • Gunning J.P. (2001), Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Klimczak B. (1999), Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Owsiak S. (2001), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wilkin J. (2012), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-174c22e3-0355-4a23-a71b-ae4a88ab6a12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.