PL EN


2017 | 341 | 240-251
Article title

Analiza rentowności małego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ontologii finansowych

Content
Title variants
EN
Profitability analysis in small enterprise with the use of financial ontology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest wyjaśnienie możliwości i zasadności stosowania ontologii finansowych we wspomaganiu analizy rentowności w małych podmiotach gospodarczych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono problem badania rentowności w praktyce działalności małych przedsiębiorstw, a następnie uzasadniono stosowanie ontologii finansowych na potrzeby wspomagania procesów decyzyjnych w tych podmiotach gospodarczych. W drugiej części artykułu omówiono wyniki eksperymentu, który przeprowadzono na podstawie danych finansowych z małego przedsiębiorstwa budowlanego i wykazano przydatność stosowania ontologii w formalnej reprezentacji wiedzy na potrzeby podejmowania decyzji ukierunkowanych na poprawę sytuacji finansowej podmiotu.
EN
The aim of the study is to explain the applicability and validity of the use of financial ontologies in supporting profitability analysis in small business entities. The first part of the article explains the problem of profitability in small business practice and then justifies the use of financial ontology to support decision-making processes in such entities. The second part of the article discusses the results of the experiment, which was conducted on the basis of financial data from a small construction company, and demonstrates the usefulness of applying the ontology in formal representation of knowledge for the purposes of decision-making aimed at improving the financial position of the company.
Year
Volume
341
Pages
240-251
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 • Dudycz H., Korczak J., Dyczkowski M. (2014), Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 199.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa – teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gliński W. (2011), Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 • Goczyła K. (2011), Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Grand B.L., Soto M. (2010), Topic Maps, RDF Graphs, and Ontologies Visualization [w:] V. Geroimenko, C. Chen (eds.), Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization, Springer-Verlag, London.
 • Gruber T.R. (1995), Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, „International Journal of Human-Computer Studies”, Vol. 43, Iss. 4-5, November.
 • Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem Potrzeby – źródła – wykorzystanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Kotowska B., Martyniuk T. (2015), The Importance of Information from Accounting Records to Successfully Manage Small Enterprises in Poland, „Baltic Management Review”, Vol. 8, No. 1.
 • Martyniuk-Kwiatkowska O. (2009), Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 48(104).
 • Martyniuk T. (2009), Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja – Podatki – Ewidencja – Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk.
 • Revsine L., Collins D.W., Johnson W.B., Mittelstaedt H.F. (2012), Financial Reporting and Analysis, McGraw Hill, New York.
 • Samonas M. (2015), Financial Forecasting, Analysis and Modelling, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Skoczylas W. (red.) (2009), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 2009.
 • Waśniewski P. (2014), Pomiar wyników finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66.
 • Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-17772ba6-b762-4631-9659-228190e58170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.