PL EN


2017 | 333 | 236-247
Article title

Rachunek kosztów w polityce rachunkowości grupy kapitałowej

Content
Title variants
EN
Cost accounting in accounting policy of the capital group
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Grupy kapitałowe są szczególnym wyzwaniem dla systemu rachunkowości. Przed rachunkiem kosztów, będącym istotnym elementem systemu rachunkowości, funkcjonującym na potrzeby grup kapitałowych, pojawiają się określone problemy. Celem opracowania jest próba wskazania kluczowych problemów dotyczących wpływu grupy kapitałowej na wybór rozwiązań odnoszących się do rachunku kosztów w ramach polityki rachunkowości jednostek tworzących grupę kapitałową oraz polityki rachunkowości całej grupy kapitałowej. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano analizę literatury i regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogie. Przedstawione rozważania wykazały, że relacje zachodzące pomiędzy spółkami funkcjonującymi w ramach grupy kapitałowej oraz wymogi skonsolidowanej sprawozdawczości mają istotny wpływ na zasady rachunku kosztów stosowane w grupie kapitałowej.
EN
Capital groups have a huge impact on the accounting system. Cost accounting is very important part of the capital groups accounting system and on this plane we have a lot of problems. The purpose of this paper is to try to identify key issues affecting the impact of the capital group on the choice of cost accounting solutions in the accounting policies of the business forming the group and the accounting policies of the capital group. Literature and law regulations analysis were used as a basic research methods. The conclusions were formulated on the basis of deduction and reasoning by analogy methods. The considerations have shown that the relationships between companies operating in the capital group and the requirements of consolidated reporting have a significant influence on the principles of cost accounting applied in the capital group.
Year
Volume
333
Pages
236-247
Physical description
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Ćwik K. (2011), Grupa kapitałowa sposobem na dalszy wzrost przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (1996), Rachunkowość holdingów, Difin, Warszawa.
 • Helin A. (2014), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jaworski W. (2017), Podatkowe grupy kapitałowe, http://www.e-podatnik.pl (data dostępu: 31.03.2017).
 • Kucharska N. (2013), Wybrane problemy rachunkowości grupy kapitałowej, „Biuletyn BDO Rewizja Finansowa”, nr 5(9).
 • Kucharski A. (2013), Zintegrowana rachunkowość – rewolucję czas zacząć…, „Biuletyn BDO Rewizja Finansowa”, nr 5(9).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t.1. (2007), International Accounting Comittee Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn-Warszawa.
 • Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Remlein M. (2013a), Polityka rachunkowości grupy kapitałowej w zakresie wyceny, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1, no. 8(257).
 • Remlein M. (2013b), Rachunkowość grup kapitałowych, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów (2009) z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz. U. 2017, poz. 676.
 • Szydełko A. (2010), Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Szydełko A. (2014), Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Szydełko Ł. (2016), Polityka rachunkowości [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody, PWE, Warszawa.
 • Ustawa (1994) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2016, poz. 1047.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-181aea03-b2cb-4132-839f-dfa50e8dbded
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.