PL EN


2018 | 369 | 150-162
Article title

Wykorzystanie opcji realnych w ograniczaniu ryzyka utraty zdolności do kontynuowania działalności

Content
Title variants
EN
The use of real options in stimulating corporate ability to continue its activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest wyjaśnienie możliwości zastosowania opcji realnych we wspomaganiu decyzji o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego, które może być znaczącym czynnikiem podwyższenia zdolności podmiotów gospodarczych do kontynuowania działalności. W pierwszej części wyjaśniono problem badania zdolności do kontynuowania działalności. Jednym z poważnych wyzwań jest konieczność dostosowania jednostki do zmiennych realiów rynkowych, które wymagają analizy i wdrażania przedsięwzięć rozwojowych. Przedsięwzięcia te są obarczone różnymi rodzajami ryzyka, w praktyce występują przypadki niewłaściwych wdrożeń, które doprowadziły do upadłości przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach zaniechanie wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego może doprowadzić do upadłości. Pozornie nieopłacalny projekt może być rozwiązaniem, które pozwoli przedsiębiorstwu uniknąć zagrożenia. Szacując zdolność do przeprowadzenia przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa należy zatem uwzględniać i wyceniać opcje realne, które wspomagają podejmowanie decyzji zarządczych.
EN
The aim of the study is to explain the possibility of using real options in stimulating the ability of business entities to continue their operations. The first part explains the problem of examining the ability to continue operations. One of the major challenges is the need to adapt the entity to the changing market conditions that require analysis and implementation of investment projects. Development initiatives are in practice associated with many risk factors, and in some cases the company’s bankruptcy. Therefore, when estimating the ability to carry out enterprise development enterprises, it is necessary to consider and asses real options that support making management decisions.
Year
Volume
369
Pages
150-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Belás J., Mišanková M., Schönfeld J., Gavurová B. (2017), Credit Risk Management: Financial Safety and Sustainability Aspects, „Journal of Security and Sustainability Issues”, Vol. 7, No. 1.
 • Bettner M. (2014), Using Accounting & Financial Information: Analyzing, Forecasting and Decision-Making, 1st ed., Business Expert Press, New York.
 • Brealey R.A., Myers S.C. (2003), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Damodaran A. (2003), The Promise of Real Option [w:] J.M. Stern, D.H. Chew (eds.), The Revolution in Corporate Finance, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Delas V., Nosova E., Yafinovych O. (2015), Financial Security of Enterprises, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 27.
 • Kowalak R. (2017), Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472.
 • Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”, załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570 „Kontynuacja działalności” [w:] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” [w:] Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. L 320 z 29.11.2008 z późn. zm.
 • Myers S.C. (1977), Determinants of Capital Borrowing, „Journal of Financial Economics”, Vol. 5.
 • Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Rudny W. (2004), Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa [w:] J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa.
 • Schubert W., Barenbaum L. (2007), Real Options and Public Sector Capital Project Decision-Making, „Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management”, Vol. 19(2).
 • Trigeorgis L. (1998), Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późń. zm.
 • Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Winnicka-Popczyk A. (2018), Czynniki finansowania innowacji w polskich firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, t. 19, z. 7, cz. 3: Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-183770fd-5053-42f2-b591-b3c3d233593c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.