PL EN


2015 | 240 | 46-59
Article title

Składniki majątkowe w procesie likwidacji spółki osobowej - kilka uwag na gruncie przepisów prawa podatkowego

Authors
Content
Title variants
EN
Assets in Liquidation of a Partnership -a Few Comments on the Basis of the Tax Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych w procesie likwidacji. W pracy podkreślono, iż podatkowe znaczenie odpisów amortyzacyjnych polega na tym, że mogą być one uznane za koszt uzyskania przychodu i przez to wpłynąć na zmniejszenie wysokości płaconego podatku. W związku z tym w prowadzonej analizie wskazano na ciekawy problem, egzemplifikujący się w pytaniu: czy podmiot, który będzie prowadził indywidualną działalność gospodarczą, przejmując środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) po spółce niemającej osobowości prawnej, w której był wspólnikiem, powinien kontynuować dotychczasową amortyzację podatkową prowadzoną w spółce niemającej osobowości prawnej, czy też ustalić na nowo wartość początkową środków trwałych i rozpocząć amortyzację (na podstawie wyceny według wartości rynkowej); stanowiska są podzielone. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że argumentacja przedstawiana za kontynuacją odpisów amortyzacyjnych ma wyłącznie charakter faktyczny, a nie prawny; o zmianie formy prawnej podmiotu gospodarczego, stawianej przez ustawodawcę na równi z połączeniem bądź podziałem podmiotu, można mówić jedynie w sytuacji, gdy przy zmianie ram prawnych prowadzonej działalności zostaje zachowana tożsamość podmiotu prowadzącego tę działalność. Nie można zatem mówić o kontynuacji działalności poprzednika w sytuacji, gdy owej tożsamości podmiotu brak.
EN
The goal of this article is presentation of possibilities to effectuate tax depreciation allowances during the decommissioning process. It is stressed in the article that fiscal meaning of the tax depreciation allowances consists in the fact they can be recognized as tax deductible expenses and, in this way, they can influence on paid tax mitigation. That is why, in conducted analysis, quaint problem was indicated. It exemplifies in the question: whether the subject that runs individual economic activity, repossessing fixed assets (intangible fixed assets) after a company which was organizational entity without a legal personality, where he was an associate, should continue previous tax depreciation that is appropriate to organizational entity without a legal personality, or to establish a new baseline of the fixed assets and start depreciation assessment (on the grounds of pricing according to market value). Opinions differ. Worked out considerations lead to the conclusion that argumentation supporting continuation of depreciation allowances has exclusively factual character, does not have legal character. We can discuss about legal form of a change of the economic entity, which legislator puts on the same level with merger or division of the economic entity, only when the change of the legal frameworks of run businesses, remains the identity of the subject which runs these businesses. So, we cannot discuss about the forerunner activity continuation when such an identity is lacking.
Year
Volume
240
Pages
46-59
Physical description
Contributors
author
References
 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2013), PIT. Komentarz, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Garbacik H. (2015), Amortyzacja środków trwałych, FDP, Kraków.
 • Jamroży M., Kudert S. (2013), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mastalski R. (2012), Systemowość tworzenia i stosowania prawa podatkowego, [w:] Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych, WPIA UW, Warszawa.
 • Pismo z dnia 24 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie [IPPB1/415-1345/08-2/AŻ].
 • Pismo z dnia 4 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu [ILPB1/415-1035/08-2/AG].
 • Pismo z dnia 29 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach [IBPBI/1/415-117/10/AP].
 • Pismo z dnia 21 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach [IBPBI/1/415-1230/12/AP].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478 ze zm.
 • Witosz A. (2011), Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, LexisNexis, Warszawa.
 • Witosz A. (2013), Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Witosz A. (2014), Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, LexisNexis, Warszawa.
 • Wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 1997 r., I SA/Wr 1364/96.
 • Wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2000 r., I SA/Po 1328/99.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2005 r., FSK 1557/04.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2012 r., II FSK 2607/10.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2004 r., III SA 3108/02.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2009 r., I SA/Gd 374/09.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 października 2010 r., I SA/Rz 497/10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-183e9e4f-5246-456f-a39b-5065c2195aa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.