Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 392 | 84-99

Article title

Charakterystyka dostępności komunikacyjnej województwa dolnośląskiego – obszaru recepcji fanoturystów

Content

Title variants

EN
Availability characteristics communication of the Voivodeship Lower Silesia − reception area of fan tourism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dostępność komunikacyjna jest rozumiana jako możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu podróży turysty uprawiającego wszelkie formy turystyki. Dostępność komunikacyjna, opisywana w niniejszym artykule, ma służyć zaprezentowaniu systemu połączeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych, umożliwiających fanoturyście odbywanie wycieczek w obrębie regionu Dolnego Śląska celem uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. W niniejszym artykule autorki dokonują kwerendy literatury wraz z analizą danych wtórnych pochodzących ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego oraz zarządcy dróg krajowych na terenie województwa dolnośląskiego. Dotychczas nie został podjęty temat dostępności komunikacyjnej fanoturystów na gruncie literatury krajowej, co stanowiło dla autorek przesłankę, by uzupełnić lukę badawczą w tym zakresie. Celem artykułu jest identyfikacja dostępności komunikacyjnej województwa dolnośląskiego i jej ocena na podstawie przyjętych i obliczonych wskaźników. Efektem prac jest identyfikacja dostępności komunikacyjnej na podstawie charakterystyki transportu na obszarze województwa dolnośląskiego.
EN
Transport accessibility is understood as the ability to travel by means of communication to the destination of a tourist practicing all forms of tourism. Communication accessibility, described in this article, will present a system of communication connections, tourist routes and lifts, enabling the fan tourist to take trips within the region of Lower Silesia in order to participate in sporting events. In this article, the authors query literature together with an analysis of secondary data from the statistics of the Central Statistical Office and the national road manager in the Lower Silesian Voivodship. The topic of communication accessibility of fan tourists on the basis of national literature has not been raised so far, which influences the motives of the authors’ considerations, which are to fill the research gap in this area. The aim of the authors’ research efforts is to identify the communication accessibility of the Lower Silesian Voivodship and its assessment on the basis of accepted and calculated indicators. The result of the work is the identification of transport accessibility on the basis of transport characteristics in the Lower Silesian Voivodship.

Year

Volume

392

Pages

84-99

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Filia w Jeleniej Górze. Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Filia w Jeleniej Górze. Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

References

 • Brumm K. (2012), Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, K&A K.M.A Karasiak, Poznań.
 • GDDKiA (2015), Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych, Warszawa.
 • GDDKiA (2017), Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na koniec 2017 roku, Wrocław.
 • GDDKiA (2020), Załącznik nr 1 do Raportu o stanie nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2019 roku, Warszawa.
 • Górniak J. (2015), Identyfikacja dostępności komunikacyjnej miast na podstawie wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 249 s. 145-154.
 • Jaworska K., Nowacki G. (2017), Ratownictwo podczas przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, „Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 9, s. 79-84.
 • Koźlak A. (2012), Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (1985), Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2017), Fandom dla początkujących, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Miedzińska I. (2005), Dostępność komunikacyjna w systemach rekreacyjnych na przykładzie Pojezierza Lubuskiego, „Turystyka i Rekreacja”, t. I, Poznań.
 • Mikos von Rohrscheid A. (2008), Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1 (listopad), s. 32-35.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa (2006), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego − z upoważnienia ministra − na zapytanie nr 1096 w sprawie otoczenia opieką państwa zabytkowych kolejek wąskotorowych, mogących stanowić atrakcję turystyczną w wielu polskich miejscowościach, Warszawa.
 • Mokras-Grabowska J. (2016), Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna „Turyzm”, nr 26/1, s. 13-19.
 • Rajendran P., Bindhu B.K., Sanjay Kumar V.S. (2013), Public Transport Accessibility Index for Thiruvananthapuram Urban Area, “IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering”, Vol. 7, Iss. 4, s. 61-66.
 • Rogalewski O. (1974), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Standeven J., DeKnop P. (1999), Sport Tourism, Champaign.
 • Tomik R. (2013), Turystyka sportowa − czym jest i kto jest jej uczestnikiem? „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, nr 1/1.
 • Urząd Transportu Kolejowego (2017), Kolej wąskotorowa w Polsce. Dane rynkowe oraz zasady funkcjonowania, bezpieczeństwo, ochrona dziedzictwa kolei, Warszawa.
 • Urząd Transportu Kolejowego (2019a), Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2018 r., Warszawa.
 • Urząd Transportu Kolejowego (2019b), Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068.
 • [www 1] https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/fan (dostęp: 1.05.2019).
 • [www 2] Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/ (dostęp: 5.01.2020).
 • [www 3] https://www.krosnice.pl/asp/informacje-ogolne,554,,1 (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 4] https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/koleje-dolnoslaskie-z-nowymrekordem-liczby-pasazerow-93063.html (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 5] https://www.kolejedolnoslaskie.pl/historia/ (dostęp: 2.02.2020).
 • [www 6] https://www.samoloty.pl/lotniska-i-ladowiska-w-polsce/dolnoslaskie (dostęp:4.02.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-18ee81f1-ed50-42b8-993b-4faecd334cf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.