PL EN


2018 | 371 | 45-64
Article title

Racjonalność w decyzjach konsumentów na współczesnym rynku

Content
Title variants
EN
Rationality in decisions of consumers on the contemporary market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest problematyka racjonalności postępowania konsumentów na współczesnym rynku. Tematyka racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnej ekonomii, zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym. Ocenę racjonalności odniesiono do wiedzy ekonomicznej polskich konsumentów, subiektywnej oceny poziomu tej wiedzy, poznania źródeł wiedzy ekonomicznej konsumentów, ich oceny pod kątem wiarygodności i stopnia wykorzystania, a także do potrzeby i gotowości jej pogłębienia. Podstawą źródłową prowadzonych analiz były ogólnopolskie badania bezpośrednie oraz przegląd literatury przedmiotu.
EN
The subject of considerations taken up in the article is the issue of rationality of consumers’ behavior in the modern market. Issues of rational consumption and consumer behavior are becoming increasingly important in modern economics, both at the micro- and macro-scale level. The assessment of rationality was referred to the economic knowledge of Polish consumers, to subjective assessment of the level of this knowledge, to the recognition of sources of consumers’ economic knowledge, their assessment in terms of credibility and degree of usage as well as to the need and readiness to its deepening. Source data base for the analysis was nationwide direct research and literature review on the subject.
Year
Volume
371
Pages
45-64
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji
References
  • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Kieżel E. (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
  • Kieżel E. (2007), Racjonalność zachowań polskich konsumentów [w:] Z. Kędzior (red.), Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Polska – Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
  • Kieżel E., Burgiel A., red. (2017), Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Kłosiński K. (2000), Racjonalność w procesach społeczno-gospodarczych [w:] L. Zacher (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  • Kramer J. (2011), Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, s. 5-15.
  • Małysa-Kaleta A. (2017), Wiedza konsumentów o zjawiskach gospodarczych i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych [w:] E. Kieżel, A. Burgiel (red.), Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 45-64.
  • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
  • Zacher L. (2000), Racjonalność myślenia, decydowania i działania – pytania i wątpliwości [w:] L. Zacher (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-18f2f123-60db-4b20-b69e-e7c0c7ae8a84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.