PL EN


2018 | 354 | 17-26
Article title

Działania sieci handlowych w kierunku rozwoju zdrowych nawyków żywieniowych polskich konsumentów, np. oferty produktów Bio i Eco

Content
Title variants
EN
Action of retail chains towards changes of eating habits of Polish consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza działań sieci handlowych przyczyniających się do zmiany nawyków żywieniowych polskich konsumentów. Przyjęto założenie, że sieci handlu detalicznego są coraz bardziej aktywne w zakresie promowania i wyróżniania w swej ofercie produktów o cechach i właściwościach prozdrowotnych, takie jak produkty BIO i ECO. Stąd też ich działania są niezwykle ważne dla zdrowia polskich konsumentów, stanowiąc jednocześnie innowacyjny kierunek rozwoju sieci handlowych w Polsce. Artykuł powstał na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz analizy dokumentacyjnej, którą objęto materiały wtórne, w tym źródła internetowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że działania sieci handlowych cechuje odpowiedzialne kształtowanie oferty w zakresie promocji zdrowych produktów żywnościowych, co potwierdzają przedstawione w artykule przykłady praktyk marketingowych.
EN
Analysis of action of retail chains contributing to the change is a purpose of the article of eating habits of Polish consumers. An assumption that webs of the retail trade are more and more active in promoting and singling products out in their offer about features and properties was made pro-health, such as BIO and ECO products. Therefore, their activities are extremely important for the health of Polish consumers, while at the same time being an innovative direction for the development of retail chains in Poland. The article was based on a critical analysis of the subject literature and docu-mentary analysis, which covered secondary materials, including Internet sources. The conducted research shows that the activities of retail chains are characterized by respon-sible shaping of the offer in the field of promotion of healthy food products, which is confirmed by the examples of marketing practices presented in the article. The article came into existence based on the critical analysis of the literature on the subject and documentary analysis, with which recycled materials were included, including Internet sources.
Year
Volume
354
Pages
17-26
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji
References
 • Bostan I. (2016), An Analysis of the "BIO"/"ECO" Products Market, "CES Working Papers", Vol. VIII, Iss. 1, s. 33-44.
 • Bryła P. (2015), Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dmowski P., Sieńkowska S. (2015), Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej dostępnej na trójmiejskim rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 2(355), s. 101-114.
 • Domański T., Bryła P. (2010), Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 • Fajerski M. (2016), Prognozy dla ecobranży w Polsce, "Ecodostawcy", nr 19(01), http://ekodostawcy.pl/prognozy-dla-ekobranzy-w-polsce/ (dostęp: 12.05.2018).
 • Górska-Warsewicz H., Krajewski K. (2013), Marketing żywności, Oficyna Wolters Kluwer S.A., Warszawa.
 • Grunert K.G., Hieke S., Wills J. (2014), Sustainability Labels on Food Products: Con-sumer Motivation, Understanding and Use, "Food Policy", No. 44, s. 177-189.
 • IMAS (2017), Żywność ekologiczna w Polsce 2017 - część druga raportu, wyniki bada-nia jakościowego, Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej, Wrocław.
 • Prandota A., Rejman K. (2014), Znajomość symboli certyfikatów jakości żywności i ich znaczenie jako czynnika wyboru produktów wśród zainteresowanych żywnością tradycyjną i regionalną, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 578-592.
 • Reformat B. (2015), I CON - Ja konsument, czyli era nowego, inteligentnego, wieloka-nałowego i konsumenta w handlu detalicznym, "Handel Wewnętrzny", nr 3(355), s. 205-215.
 • [www 1] http://www.lidl.pl/pl/2587.htm (dostęp: 28.01.2017).
 • [www 2] http://www.lidl.pl (dostęp: 10.02.2017).
 • [www 3] http://www.lidl.pl/pl/redukcja-cukru-i-soli.htm (dostęp: 21.01.2017).
 • [www 4] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/en/ (dostęp: 27.01.2017).
 • [www 5] http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=3770 (dostęp: 01.02.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-194197e3-8a3a-47b2-a777-003086c0d944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.