PL EN


2016 | 279 | 25-36
Article title

Małe miasto a obszary wiejskie w strefie suburbialnej - studium przypadku gminy Oborniki Śląskie

Content
Title variants
EN
Small town and rural areas in suburban area - case study of Oborniki Śląskie municipality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces suburbanizacji, z którym mamy coraz częściej do czynienia wokół największych polskich miast, silnie oddziałuje na przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne. Migracja ludności na przedmieścia wynika najczęściej z chęci znalezienia lepszego, w opinii osób migrujących, miejsca do życia. Najczęściej w strefie suburbialnej znajdują się obszary wiejskie. Zdarza się jednak, że występują tam również małe miasta. Celem pracy jest zbadanie, w jakim stopniu małe miasto jest miejscem konkurencyjnym dla obszarów wiejskich w kontekście procesu suburbanizacji. W ramach badań przeprowadzone zostały także inwentaryzacje terenowe w dwóch miejscowościach w celu porównania realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze wiejskim oraz na terenie małego miasta. Obszarem analiz jest podwrocławska gmina miejsko-wiejska Oborniki Śląskie.
EN
The suburbanization process, which rise around the biggest Polish cities, has a strong impact on functional and spatial transformation. The reason of migration to the suburbs is often a desire to find better, in the opinion of migrants, a place to live. Usually the direction of migrants is reral area, however, sometimes smaller cities are also a part of suburban area of bigger city. The aim of the study is to examine how a small town is a competitive place for rural areas in the context of the suburbanization process. The study include also field surveys, in small city and a village, to compare the implementation of local development plans. The case study is urban-rural municipality Oborniki Śląskie, which is a part of suburban area of Wrocław.
Year
Volume
279
Pages
25-36
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Katedra Gospodarki Przestrzennej
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Beim M. (2007), Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Waldemara Ratajczaka, Zakład Ekonometrii Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Bul R. (2013), Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej suburbanizacji, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tomasza Kaczmarka, Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Gałka J., Warych-Juras A. (2011), Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce [w:] J. Słodczyk, Studia miejskie 3. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Heffner K., Twardzik M. (2013), Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo- -usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej [w:] Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowania i efekty w małych miastach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 • Kajdanek K. (2011), Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Lorens P. (2005), Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
 • Lorens P. (2011), Urban sprawl. Wpływ na przestrzeń, http://www.silesia.org.pl/upload/Urban%20 Sprawl%20Wplyw%20na%20przestrzen.pdf (dostęp: 24.10.2012).
 • Maleszka H. (2013), Suburbanizacja w regionie miejskim Wrocławia na przykładzie gminy Oborniki Śląskie (maszynopis).
 • Parteka T. (2005), Warunki transformacji degradowanych struktur miejskich w procesie suburbanizacji [w:] P. Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2012), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 • Słodczyk J. (2001), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, WUO, Opole.
 • Zathey M. (2005), Proces suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia - wrocławska strefa suburbialna [w:] P. Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-19bb34b5-d9d9-459f-92c3-f00d3380eb10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.